Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na www.npc.sk a www.sbagency.sk zasadla 3. mája 2018 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. 

ÚSPEŠNÍ ŽIADATELIA: 

bazenprojekt s.r.o.

Brand owner s.r.o.

Promobay, s.r.o.

OFFICE SERVIS s.r.o.

Ing. Zuzana Štefancová - Zuzidekor

Zvara advokáti s. r. o.

We Make Games, s.r.o.

Petro Consulting, s.r.o.

Ing. Samuel Ižar

BFILM s.r.o.

ENAIRGY, s.r.o.

FREECOLORS s.r.o.

Dedoles, s.r.o.

Danubia Energy, s.r.o.

mondays s.r.o.

LOYALTY-LINK s.r.o.

BALANCED HR s.r.o.

Balzam s.r.o

Ing. Simona Lhotová

Carrivederci, j.s.a.

APK Property s. r. o.

MediaTech Central Europe, a. s.

Sestrice, s.r.o.

Audio Resolution, spol. s r.o.

Martin Gajdoš-bezobalis

Brainware s.r.o.

Jellybo s.r.o.

Tuli.sk, s.r.o.

Pomoc človeku, o.z.

Falkor technology s.r.o.

Mgr. Soňa Horvatovičová - SHEM

Reticket s.r.o.

Taschken s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosť z predchádzajúcej výzvy - Ing. Samuel Ižar - schválená Komisiu 07.12.2017 s podmienkou, bola pre nesplnenie podmienky zo strany klienta, neschválená. 


Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.