Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli dňa 1. júna 2019 zasadla 2. augusta 2019  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5.  Rastový program.

 

Úspešní žiadatelia:

SJB Group, s.r.o.

Solition, s.r.o.

VM Telecom, s. r. o.

Poďme spolu tancovať s.r.o.

LetMe s. r. o.

POINTS SLOVENSKO s.r.o.

Eight Limbs s. r. o.

Teamsales s.r.o.

BRANISA s.r.o.

ROPA Slovakia s.r.o.

Seges s.r.o.

endrius s.r.o.

KODYS SLOVENSKO, s.r.o.

MonaLu s.r.o.

Premier Sport Tour, s. r. o.

Round Square, s.r.o.

Belis SK s. r. o.

Mgr. Peter Farkaš

Partner Soft, spol. s.r.o.

EUROCOMFORT, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 8

Žiadosť č. 11

Žiadosť č. 12

Žiadosť č. 13

Žiadosť č. 19

Žiadosť č. 20

Žiadosť č. 22

Žiadosť č. 23

Žiadosť č. 24

Žiadosť č. 27

Žiadosť č. 28

Žiadosť č. 29

Žiadosť č. 30

Žiadosť č. 31

Žiadosť č. 32

Žiadosť č. 36

Žiadosť č. 37

Žiadosť č. 38

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.