Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 07. decembra 2017 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu.

 Úspešní žiadatelia:

  1. LOG ON RE, s.r.o.
  2. Ing. Bibiana Švarcová
  3. QProfit, s.r.o. 
  4. Danubia NanoTech, s.r.o.
  5. ODETTA s.r.o.
  6. Nice Visions s. r. o

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.