Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/jún-júl

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 27. augusta 2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001      PO17_014       1,7       ROSES KINGDOM s. r. o.

004      KE17_032        1,7       CUNAMI, s.r.o. (schválenie s podmienkou)

005      KE21_033        2,1       BUILDINGS CITY, s.r.o.

007      KE17_036        1,7       GetFinDone s.r.o.

008      KE21_037        2,1       KLIVENT s.r.o. (schválenie s podmienkou)

010      TT17_025        1,7       59sweets s.r.o.

016      TN17_039       1,7       BLACKBIRD VIDEOPRODUCTION s. r. o.

020      NR21_026       2,1       Ovocné špirálky, s. r. o.

022      NR21_028       2,1       Radovan Melo (schválenie s podmienkou)

023      NR17_029       1,7       Martin Zaťko

026      ZA21_031       2,1       Ondrej Svoboda - Shrimp.sk

029      ZA17_034       1,7       CELEBRITKA s.r.o.

030      ZA17_035       1,7       FeverMates SK s. r. o.

031      ZA17_036       1,7       Strong Power 1 s. r. o.

032      ZA17_037       1,7       DOMAT, s.r.o.

035      BB21_033       2,1       Peter Vajo SOLARTECH

038      BB17_036       1,7       POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

040      BB21_038       2,1       Lokálny trh s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

002      PO21_015       2,1

003      KE17_031        1,7

006      KE17_035        1,7

009      TT17_024        1,7

011      TT17_026        1,7

012      TT17_027        1,7

013      TT17_028        1,7

014      TN17_037       1,7

015      TN21_038       2,1

017      TN17_040       1,7

018      TN21_041       2,1

019      NR17_025       1,7

021      NR21_027       2,1

024      NR17_030       1,7

025      ZA17_029       1,7

027      ZA17_032       1,7

028      ZA17_033       1,7

033      BB21_031       2,1

034      BB21_032       2,1

036      BB21_034       2,1

037      BB17_035       1,7

039      BB17_037       1,7

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.