Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/máj

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 30. júna 2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001       PO17_010        1,7        Ing. Pavol Pastorčák

003       PO21_012        2,1        Mabel Media spol. s r.o.

004       PO21_013        2,1        BAGM s.r.o.

005       KE21_023         2,1        MM Invest, s.r.o.

007       KE21_026         2,1        GALIJA COLOR s.r.o.

011       KE17_030         1,7        Kuklito s. r. o.

012       TT21_010         2,1        Viliam Jurica - NELA

013       TT21_011         2,1        JANISI s. r. o.

027       TN21_028        2,1        alples nábytok, s. r. o.

028       TN17_029        1,7        Ing. Tomáš Hradský

030       TN17_031        1,7        HGC Buildings, s. r. o.

033       TN17_034        1,7        SUPA group s. r. o.

039       ZA21_026         2,1        Ľubomír Kokavec - UMELECKÝ DREVOREZBÁR

041       ZA17_028         1,7        Zafirka, s.r.o.

045       BB17_026         1,7        Petra Tomanová - PETIT

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

002       PO17_011        1,7

006       KE17_025         1,7

008       KE17_027         1,7

009       KE17_028         1,7

010       KE21_029         2,1

014       TT17_012         1,7

015       TT21_013         2,1

016       TT17_014         1,7

017       TT21_015         2,1

018       TT21_016         2,1

019       TT21_017         2,1

020       TT21_018         2,1

021       TT21_019         2,1

022       TT17_020         1,7

023       TT21_021         2,1

024       TT17_022         1,7

025       TT21_023         2,1

026       TN17_027        1,7

029       TN17_030        1,7

031       TN17_032        1,7

032       TN17_033        1,7

034       NR17_020        1,7

035       NR17_021        1,7

036       NR21_022        2,1

037       NR17_023        1,7

038       NR21_024        2,1

040       ZA17_027         1,7

042       BB21_023         2,1

043       BB17_024         1,7

044       BB17_025         1,7

046       BB17_027         1,7

047       BB17_028         1,7

048       BB17_029         1,7

049       BB21_030         2,1

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.