Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli  zasadla 19. novembra 2018  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

Úspešní žiadatelia:

 1. AC consulting, s.r.o.
 2. DB Biotech a.s
 3. Holzkov s.r.o.
 4. KDC s.r.o.
 5. KromWood s.r.o.
 6. Nicea s.r.o.
 7. Inologic software s.r.o.
 8. Wame s.r.o.
 9. Víno AZ s.r.o.
 10. Cardberg s.r.o.
 11. Elko EP Slovakia s.r.o.
 12. Jana Gočárová – George SZĆO
 13. Malý Gazda s.r.o.
 14. MOSK s.r.o.
 15. Esten s.r.o.
 16. MB Projekt s.r.o.
 17. GPM Group s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 1. Žiadateľ 09
 2. Žiadateľ 15
 3. Žiadateľ 16
 4. Žiadateľ 17
 5. Žiadateľ 18
 6. Žiadateľ 21
 7. Žiadateľ 24
 8. Žiadateľ 25
 9. Žiadateľ 27
 10. Žiadateľ 28
 11. Žiadateľ 29

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.