VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia formou per rollam 24. novembra 2020.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o nepridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

 

 

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

  1. Žiadateľ 13
  2. Žiadateľ 14
  3. Žiadateľ 15
  4. Žiadateľ 16
  5. Žiadateľ 17

 

 

 

 

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.