Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

V rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP je možnosť pre malých a stredných podnikateľov zapojiť sa do komunitárnych programov Európskej únie ako sú napríklad Horizont 2020, Erasmus +, Creative Europe. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodinové odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli bolo ukončené hlasovanie mimo zasadnutia Komisie formou per rollam 12.8.19, kedy Výberová komisia rozhodla o pridelení podpory žiadateľovi v rámci podaktivity 3.5 Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ.

Úspešný žiadateľ:

  1. SEEDSTAR spol s.r.o.

Vybranému žiadateľovi gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

  1. Žiadateľ 02

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 c) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.