VÝSLEDKY VÝZVY: Poďte s nami na Medzinárodné odborné podujatia! – Podniky do 3 rokov

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov a/alebo leteniek a/alebo ubytovania v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18.januára 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

 1. FitElite s.r.o.
 2. Bc. Zdena Havettová
 3. NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.
 4. DNA ERA s.r.o.
 5. Marián Stríbrnský
 6. Vladimír Bolík
 7. FIM Trade s.r.o.
 8. Mgr. Jaroslav Marinčák
 9. Giftsmaniac s.r.o.
 10. sobi, o.z.
 11. Taschken, s.r.o.
 12. Brand owner s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešnú cestu na zvolené zahraničné podujatie.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

Žiadosť  2

Žiadosť  4

Žiadosť  6

Žiadosť  7

Žiadosť  10

Žiadosť  11

Žiadosť  16

Žiadosť  17

Žiadosť  18

Žiadosť  20

Žiadosť  22

Žiadosť  23

Žiadosť  24

Žiadosť  25

Žiadosť  26

Žiadosť  27

Žiadosť  28

Žiadosť  30

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.