VÝSLEDKY VÝZVY: Poďte s nami na Medzinárodné odborné podujatia - Rastový program

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli NPC zasadla 31. mája 2018 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu.

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, alebo leteniek, alebo ubytovania v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Úspešní žiadatelia:

1. Junior Achievement, n.o.

2. Feedbacker s.r.o.

3. Danubia Nano Tech, s.r.o.

4. WEZEO, s.r.o.

5. Digital Systems a.s.

6. Martina Lutter sro

7. E-W-D, s.r.o.

8. Lighting Beetle s.r.o.

9. Sféra, a.s.

10. Refillcase, s.r.o

11. Octigon, a.s.

12. Lumax, s.r.o.

13. mSolutions s.r.o.

14. Lekárka s. r. o.

15. Brainware s.r.o.

16. AerobTec, s.r.o.

17. HANT Development, a.s.

18. Acrea, s.r.o.

19. VM Telecom, s.r.o.

20. IMAY s. r. o.

21. pure karma, s.r.o.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

1. žiadosť 9

2. Žiadosť 18

3. Žiadosť 19

4. Žiadosť 21

5. Žiadosť 22

6. Žiadosť 24

7. Žiadosť 29

8. Žiadosť 30

9. Žiadosť 31

10. Žiadosť 32


Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.