VÝSLEDKY VÝZVY: Poďte s nami na Medzinárodné odborné podujatia – Stážový program

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli NPC, zasadla 31.mája 2018 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Stážového programu.

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov alebo leteniek, alebo ubytovania v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Úspešní žiadatelia:

1. mondays s. r. o.

2. Organics s. r. o.

3. Samuel Ižar

4. Jana Mikulčíková

5. minimalist s.r.o.

6. Uplift Consulting s.r.o.

7. Soňa Horvatovičová – SHEM

8. noša s. r. o.

9. Taschken s. r. o.

10. bot.media s.r.o.

11. Prvá zážitková a výpravná s.r.o.

12. Carrivederci j.s.a.

13. Monika Kóňová – LaPetit

14. Legendary Software s. r. o.

15. Simona Socratousová

Vybraným žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešnú cestu na zvolené zahraničné podujatie.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

1. Žiadosť 02

2. Žiadosť 08

3. Žiadosť 10

4. Žiadosť 14

5. Žiadosť 17

6. Žiadosť 23

7. Žiadosť 24


Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.