VÝSLEDKY VÝZVY: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli bolo ukončené hlasovanie mimo zasadnutia Komisie formou per rollam 20. novembra 2018, kedy Výberová komisia rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

 

Úspešní žiadatelia:

1. MAINDATA, spol. s r.o.

2. Leitner Technologies s.r.o.

3. Danubia NanoTech, s.r.o.

4. SECAR spol. s r.o.

5. SPECTER SPORTS a.s.

6. BALANCED HR s.r.o.

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 7 písmeno c) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.