Výsledky výzvy: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli Výberová komisia 13. marca 2019 rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

 

Úspešní žiadatelia:

  1. Ecocapsule, s. r. o.
  2. Brainware, s. r. o.
  3. Archee, s. r. o.
  4. iCan, s. r. o.
  5. Martina Mareková
  6. Acsem services, s. r. o.

 

Neúspešný žiadateľ:

  1. Žiadosť č. 7

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 7 písmeno c) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.