VÝSLEDKY VÝZVY: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli Výberová komisia 25. júna 2019 rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

Úspešní žiadatelia:

  1. BMP AREA s. r. o.
  2. DEKONTA Slovensko, spol. s r. o.
  3. uniCORE, s. r. o.
  4. Otvorená Hra, o. z.
  5. DECENT Group, a. s.

 

Neúspešný žiadateľ:

  1. Žiadosť č. 4

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 7 písmeno c) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.