VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zabezpečiť pre ich zamestnancov účasť na domácich a/alebo zahraničných kurzoch/tréningoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných kurzoch/tréningoch pre ich zamestnancov, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 10.12.2021 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 a 2.6 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

72   JUS, spol. s r.o.

73   HARY Slovakia, s.r.o.

79   MediLight s.r.o.

81   La-Mo, s. r. o.

82   Belluria salone, s.r.o.

83   Mgr. Erika Pistráková - DERMATOKOZMETICKÉ ŠTÚDIO

85   Ján Majančík - REMATRANS

86   Ľubomíra Regecová - Beauty Salón

88   JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné

 

Všetkým vybraným žiadateľom gratulujeme.

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 2 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.