VÝZVA: Krátkodobé individuálne poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov v regiónoch Slovenska

  • Máte problémy vo svojom biznise a neviete si s nimi pomôcť?
  • Ste malý alebo stredný podnik?
  • Od vzniku vášho podniku neuplynuli viac ako 3 roky?
  • Sídlite v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom alebo Žilinskom samosprávnom kraji?

Využite 10 bezodplatných individuálnych konzultačných hodín priamo vo vašom regióne. Naši experti z oblasti marketingu, financovania, práva a legislatívy, manažmentu a alternatívnych foriem podnikania vám pomôžu a odborne poradia.

Služba je určená pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od založenia.

Do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci - Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci podaktivity 1.7 Rastového programu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára:

Banskobystrický región

Košický región

Nitriansky región

Prešovský región

Trenčiansky región

Trnavský región

Žilinský región

 

Výzva je otvorená bez termínu jej uzavretia. Žiadosť je možné zaslať priebežne počas celého trvania Výzvy resp. platnosti príslušnej Schémy. SBA si vyhradzuje právo Výzvu uzavrieť alebo meniť podmienky, o čom bude verejnosť informovaná na web stránke.

Viac informácií o podmienkach a obsahu Výzvy a kritériách hodnotenia žiadostí nájdete v Plnom znení Výzvy

Viac informácií o Rastovom programe a poskytovaní služby v regiónoch nájdete v Implementačnom manuáli 

V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne centrum:

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk

__________________________

Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Rastového programu je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, podaktivita 1.7 Rastový program a Hlavná aktivita č. 2 Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.1 Rastový program, Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.