WIPO Global Awards – možnosť prihlásenia sa do súťaže pre malé a stredné podniky SR

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila v druhej polovici decembra 2021 nový program “WIPO Global Awards”, ktorého zámerom je oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j. patenty, ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské právo a pod.) s pozitívnym dosahom doma a v zahraničí na ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj spoločností.
 
Prvé kolo programu je zamerané na malé a stredné podniky (SMEs). SMEs z členských štátov WIPO, teda aj zo SR, sa môžu do tohto programu prihlásiť priamo do 14.marca 2022. Za SMEs sú považované (v zmysle definície Svetovej banky) podniky, ktoré majú do 300 zamestnancov a do 15 mil. USD celkového ročného obratu (total annual sales). Pre prihlásenie je potrebné vyplniť online formulár (v jednom zo šiestich oficiálnych jazykov OSN), v ktorom
by SMEs mali vysvetliť najmä ako využívajú ochranu duševného vlastníctva pre úspech svojej firmy, vrátane ekonomického, spoločenského a kultúrneho dopadu a aké úsilie vykonávajú v oblasti rovnosti pohlaví a pri riešení rozvojových výziev. Užší výber z prihlášok (20 prihlásených) vykoná Sekretariát WIPO.
 
Víťazov, ktorých bude päť, bude vyberať sedemčlenný nezávislý panel významných osobností. Medzi posudzované kritériá budú patriť úspešná komercializácia práv duševného vlastníctva (IP), pozitívny sociálny dopad, ako aj posúdenie regionálnej a inej rozmanitosti (diversity). Víťazi budú vyhlásení v júli 2022 počas zasadnutia Valných zhromaždení WIPO (15-22.júla 2022) v Ženeve.
 
 
Prihlásenie sa SMEs do súťaže je bezplatné. Benefitom pre ocenených bude medzinárodné zviditeľnenie sa, účasť na odovzdávaní cien, cielený (personalized) mentorský program pre komercializáciu IP ako aj podporný (sponsorship) program na uľahčenie prístupu k financovaniu a príležitostiam vytvárať partnerstvá.
 
Viac informácií k “WIPO Global Awards” a odkaz na prihlasovací online formulár sú na: www.wipo.int/global-awards