Workshop - Efektívny Facebook marketing

14.február 2018 | 10:45 - 13:45

REGISTRUJTE SA TUhttps://goo.gl/jqSrQy

Ukončenie registrácie: 12.2.2018(vrátane)

 

Workshop, ako jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Kód ITMS2014+projektu: 313031I870

 

PODMIENKY:

Účastníkmi projektu môžu byť len fyzické osoby - nepodnikatelia s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

*Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením /  záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov, okrem BSK.

 

Prečo nepodnikateľ?

Jednorazové odborné poradenstvosa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných podujatí, ktoré budú zverejnené v najbližšom období prostredníctvom web stránky Slovak Business Agency.

Účasť je bezplatná.

Kontakt:  ap.bb@npc.sk