ZMENA TERMÍNU: Ako sa stať atraktívnym zamestnávateľom? (Banská Bystrica)

15.január 2019 | 13:00 - 17:00

Odborný seminár pre podnikateľov

Potrebujete vo firme nových ľudí a neviete odkiaľ ich vziať? Trápite sa s vysokou fluktuáciou a nízkou angažovanosťou zamestnancov? Alebo odchádzajú za lepšími ponukami za hranice? Dopyt po kvalitných pracovníkoch rastie a ľudský kapitál je dnes nielen cenný, ale aj nákladný zdroj úspešnej firmy. Náš odborný seminár vám ukáže možnosti riešenia tejto situácie.

Čo sa dozviete:

 • ako nájsť kvalitných zamestnancov
 • ako vybrať do tímu toho správneho človeka
 • ako zabezpečiť, aby nový zamestnanec neodišiel ešte v skúšobnej dobe
 • ako znížiť fluktuáciu
 • ako si udržať tých najlepších
 • ako zvyšovať angažovanosť pracovníkov
 • ako motivovať tých, ktorí majú rezervy

Kto je váš lektor?

Marie Júdová - za 20 rokov svojho pôsobenia vo firmách na Slovensku aj v zahraničí sa jej vzdelávacích programov zúčastnili tisícky účastníkov. Špecializuje sa na rozvoj osobností a zručností v oblasti manažmentu, leadershipu a obchodu. Má bohaté skúsenosti s nastavovaním personálnych procesov, zvyšovaním internej kvality, ako aj zákazníckych služieb.

Kedy?

15.01.2019

13:00 – 17:00 hod.

Kde?

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 – Sásová

974 11 Banská Bystrica

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 1. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 2. spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 3. sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
 4. je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Registrujte sa TU

Ukončenie registrácie: 02.12.2018 do 12:00 hod.

Kontakt: tím Rastového programu NPC v regiónoch - Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ