Značka je všetko! Branding - budovanie značky v segmente HoReCa (Veľký Meder)

15.august 2018 | 14:00 - 18:00

Ako prekričať konkurenciu? Jednoducho! Hlas vašej značky musí zaujať svojou jedinečnosťou. Správna brand indentita je jedným z hlavných krokov k úspechu v HoReCa segmente. Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako budovať úspešnú biznis značku.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako vytvoriť úspešný brand image produktu a prečo sa nerobí len v grafickom štúdiu
  • prečo značka nie je to isté, čo logo
  • ako vybudovať silnú značku a zo zákazníka urobiť stáleho klienta

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Martin Horváth – konzultant v oblasti riadenia stratégií značiek a marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o., pôsobil v štátnej agentúre SACR, bol výkonným riaditeľom OOCR v Bratislave, prednášal na mnohých konferenciách doma a aj v zahraničí.

KEDY?

15.8.2018

NEPODNIKATELIA: 14:00 – 17:00 hod.

PODNIKATELIA: 14:00 - 18:00 hod.

KDE?

Reštaurácia KÉK DUNA, Kúpeľná 3544/33, 932 01  Veľký Meder

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 Rastový program a podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
 

PODMIENKY

NEPODNIKATELIA
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

PODNIKATELIA

Zapojiť sa môže začínajúci podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie,
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku,
- má sídlo v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja,
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt sa môžu prihlásiť a zúčastniť podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

REGISTRUJTE SA TU

NEPODNIKATELIA: https://goo.gl/forms/JHwpoPp3kLffys292

PODNIKATELIA: https://goo.gl/forms/l8I8opa0RsqL49a83

Ukončenie registrácie: 13.8.2018

Účasť je bezplatná.

KONTAKTY
NEPODNIKATELIA ap.tt@npc.sk
PODNIKATELIA rp.tt@npc.sk