ZRUŠENÉ - Kreatívny voucher – ako ho získať a poskytovať (Prešov)

11.december 2018 | 09:00 - 13:00

Ospravedlňujeme sa, tento seminár  je zrušený. O náhradných termínoch vás budeme informovať na našej stránke, facebooku a prostredníctvom newslettera.

 

Odborný seminár pre podnikateľov.

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť a získajte voucher (poukaz) na podporu inovácie svojho podnikania v jednej z týchto oblastí: architektúra, dizajn, programovanie IKT, reklama a marketing. Vašej firme pomôžeme ušetriť výdavky na inovácie a presadiť sa na trhu. Stačí sa zúčastniť nášho bezplatného podujatia a zistíte, ako na to.

Čo sa dozviete?

-      čo to je kreatívny voucher a ako funguje

-      ktoré výzvy sú aktuálne a ako sa do nich môžete zapojiť

-      nadviažete nové kontakty a získate kontrakt na mieste

 

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Dana Jenčová, MBA - dlhoročná odborná poradkyňa v oblasti využívania európskych podpôr, dotácií z domácich aj súkromných zdrojov, rôznych podporných foriem financovania a odborná hodnotiteľka projektov EŠIF (SARIO, MPSVaR, SIEA, OP ŽP, IROP, OP ĽZ, OP EVS).

Ing. Rastislav Tkáč - expert s dlhoročnou praxou v oblasti financovania z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove, ktoré už roky podporuje malých a stredných podnikateľov v prešovskom regióne.

 

KEDY?

11.12.2018

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Regionálne poradenské a informačné centrum

Raymanova 9

080 01 Prešov

 

Odborný seminár, ako forma skupinového odborného poradenstva, je  organizovaný v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 3130311870.

 

PODMIENKY:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v jednom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (Žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci pod aktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Registrujte sa TU

Ukončenie registrácie: 7.12.2018 o 15.00 hod.

Účasť je bezplatná, počet miest limitovaný.

 

Kontakt:

E-mail: rp.po@npc.sk,

Tel. kontakt: +421 51/2028915