Zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo forme zabezpečenia účasti na medzinárodných odborných podujatiach - nepodnikatelia

V dňoch od 01. 11. 2019 do 23. 03. 2020 bola Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“) uverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Stážového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave v súlade s Komponentom 4 Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení – Účasť na medzinárodných odborných podujatiach v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „Výzva“). Komponent 4 Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktoré majú trvalý pobyt na území Bratislavského samosprávneho kraja. Výzva, realizovaná prostredníctvom Stážového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave (ďalej len „NPC“) v rámci implementácie Národného projektu NPC II - BA kraj, Prioritná os 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS2014+: 313041I861, poskytla záujemcom možnosť prihlásiť sa na medzinárodné odborné podujatia, organizované v niektorej z členských štátov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v mesiacoch máj 2020 až október 2020. 

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v EÚ v súvislosti so šíriacou sa pandémiu koronavírusu a ochorenia Covid-19 sa SBA však rozhodla Výzvu zrušiť a všetky, do času zrušenia Výzvy zaslané žiadosti v zmysle podmienok Výzvy, neposudzovať.

Nakoľko ďalší vývoj situácie v Európe dnes ešte nie je možné predpokladať, rozhodla sa SBA z preventívnych dôvodov pozastaviť všetky aktivity, súvisiace s vysielaním svojich klientov do zahraničia. Všetkým záujemcom o účasť na medzinárodných odborných podujatiach sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu, ktorú nebolo možné v čase otvárania Výzvy predpokladať. Sľubujeme, že aktivity Stážového programu NPC a prihlasovanie na medzinárodné odborné podujatia spustíme opäť, hneď ako to bude možné.