Centrum lepšej regulácie

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency. Centrum lepšej regulácie bolo vytvorené v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania s názvom Small Business Act. Centrum lepšej regulácie je tvorené tímom odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie (tzv. Business Impact Assessment). Centrum lepšej regulácie komunikuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na legislatívnom procese a spolupracuje s viacerými podnikateľskými organizáciami, ktoré presadzujú záujmy malých a stredných podnikov na slovenskom trhu.

Poslaním Centra lepšej regulácie je znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi hlavné aktivity Centra lepšej regulácie patrí:

 • identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s nepriaznivým dopadom na prostredie malých a stredných podnikov,,
 • realizácia testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na malé a stredné podniky,
 • vytváranie priestoru na konzultácie k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych predpisov, materiálom nelegislatívnej povahy alebo k predpisom Európskej únie
 • zabezpečovanie spätnej väzby na základe výsledkov konzultácií vo vzťahu k príslušným ústredným orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie,
 • realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných a existujúcich právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy
 • tvorba návrhov opatrení na zníženie regulačnej záťaže podnikov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu,
 • v súlade s iniciatívou Small Business Act presadzovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ v právnom poriadku Slovenskej republiky, t.j. zohľadňovanie špecifických potrieb a požiadaviek malých a stredných podnikov
 • hodnotenie nadmernej aproximácie právnych predpisov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky (tzv. gold plating),
 • organizovanie školení podnikateľskej verejnosti spojených s problematikou lepšej regulácie.

Hlavné úlohy Centra lepšej regulácie vo vzťahu k posudzovaniu novo prijímaných regulácií vyplývajú predovšetkým z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24/2015 zo dňa 14.1.2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 zo 16.9.2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016 z 24.2.2016 ako i z pripravovaného zákona o podpore malého a stredného podnikania.

Na čo slúži Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov?

Jednotná metodika je legislatívny materiál, ktorý reguluje proces posudzovania vplyvov novo prijímaných regulácií. Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na pripomienkové konanie. Posudzovanými vplyvmi sa pritom rozumejú vplyvy na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou. Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

 • Predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca Slovak Business Agency), ktorej činnosť spočíva v metodickej podpore spracovateľom doložky a analýzy vplyvov, vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú tejto komisií zaslané na posúdenie.
 • Ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať posudzovaný materiál vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa tohto materiálu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.) 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (2015)

Ako má postupovať predkladateľ, ak identifikuje vplyv pripravovaného materiálu na podnikateľské prostredie?

Komisia posudzuje kvalitu procesu posudzovania vplyvov a obsahu vypracovania doložky a analýzy vplyvov. Za vypracovanie doložky a analýz vplyvov zodpovedá predkladateľ, okrem testu malých a stredných podnikov. O potrebe vykonania testu vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“) z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky rozhodne ministerstvo hospodárstva na základe odporúčaní združenia na podporu MSP, resp. Centra lepšej regulácie vnútri SBA. Konzultácie predstavujú povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie a prvú fázu vykonávania testu vplyvov na MSP. Mali by prebiehať v počiatočnom štádiu prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte pred samotným paragrafovým znením navrhovanej úpravy. V súlade s Jednotnou metodikou CLR odporúča nasledovný postup predkladateľovi, ktorý identifikuje vplyv materiálu na podnikateľské prostredie.

Postup vykonania testu MSP

Ako sa môže podnikateľ zapojiť do prebiehajúceho legislatívneho procesu?

Podnikatelia alebo ich zastupiteľské organizácie majú s účinnosťou Jednotnej metodiky jedinečnú možnosť zúčastniť sa konzultácií o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s príslušným predkladateľom. Účelom konzultácií je zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov a vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby. Konzultácie tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Podnikatelia sa do tohto procesu môžu zapojiť samostatne alebo v spolupráci so Slovak Business Agency, ktorá sa aktívne zasadzuje za záujmy malých a stredných podnikov, okrem iného aj poskytnutím odborných analytických kapacít pri meraní vplyvov predložených materiálov na malé a stredné podniky.

Záujemcovia z radov podnikateľskej verejnosti tak môžu osloviť priamo agentúru Slovak Business Agency, predkladateľa posudzovaného materiálu alebo môžu požiadať o zápis do zoznamu konzultujúcich subjektov vedeného Ministerstvom hospodárstva. Bližšie informácie o zápise do tohto zoznamu sú dostupné na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Ako môže podnikateľ ovplyvniť existujúce právne predpisy a materiály nelegislatívnej povahy?

Jednou z úloh Centra lepšej regulácie je posudzovanie regulácií v rovine ex post. To znamená, že Centrum lepšej regulácie identifikuje problematické opatrenia legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy a zasadzuje sa o ich nápravu či úplné odstránenie. Táto aktivita je vyvíjaná v spolupráci s partnerskými projektmi, akým je i anketa s názvom Byrokratický nezmysel roka.

Podnikatelia, ktorí sa pri svojej podnikateľskej činnosti stretávajú s nezmyselnými alebo administratívne príliš náročnými opatreniami, majú možnosť osloviť Centrum lepšej regulácie. Poukázaním na nezmyselné prekážky a prípadne aj predložením návrhov riešení uvedených prekážok sa tak môžu podieľať na zlepšovaní podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Aktuality CLR

Analýza nákladov a prínosov k novele zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov a nelegálnom zamestnávaní  (99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu)

 

CLR v médiách

 

·      K vzneseným pripomienkam v rámci MPK noviel daňových zákonov

Daň z dividend sa nepáči ani viacerým ministerstvám (Pravda, 1. august 2016)

CLR žiada o zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov v aktuálnej novele daní (www.epi.sk, 1. august 2016)

 

 

·      K Analýze nákladov a prínosov k novele zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov a nelegálnom zamestnávaní

Novinky v cezhraničnom vysielaní zamestnancov môžu narušiť obchodné vzťahy (SME, 29. jún 2016)

SBA má výhrady voči zákonu o cezhraničnom vysielaní zamestnancov (TASR, 29. jún 2016)

Ministerstvo práce v reakcii na CLR: Zákon o cezhraničnom vysielaní má ochrániť práva zamestnancov (TASR, 30. jún 2016)

Sporný zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov nemá korene v Bruseli, je to len výhovorka (www.alianciapas.sk, 25. júl 2016)

Byrokracia pre firmy ide nad rámec Bruselu (Hospodárske noviny, 28. júl 2016)

 

·      K Testu MSP k novele zákona o poplatkoch za služby verejnosti

K úprave koncesií prišlo 170 pripomienok, o novele bude rokovať vláda (Trend, 16. august 2016)

Koncesionárske poplatky sa zvýšia o viac ako 50 % (Trend, 24. máj 2016)

Zvýšenie koncesionárskych poplatkov bude stáť malé a stredné podniky 3,5 milióna € ročne (Nový Čas, 10. jún 2016)

Podnikatelia platia koncesionárske poplatky dvakrát! (www.alianciapas.sk, 10. jún 2016)

Podnikatelia odmietajú vyššie koncesionárske poplatky (SME, 13. jún 2016)

Návrh zvýšenia koncesionárskych poplatkov sa prepracuje (Pravda, 20. jún 2016)

 

 

Kontakt

Centrum lepšej regulácie
Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
02/ 203 63 193