Handmade - biznis plán pre kreatívcov a výrobcov

11.december 2018 | 18:00 - 20:00

 

Ak podnikáte v kreatívnej sfére alebo plánujete začať podnikať v tejto oblasti, mali by ste mať vypracovaný základný podnikateľský plán. Taký, ktorý zohľadňuje všetky špecifiká malovýrobcu, či umelca. Ak ho ešte stále nemáte, naše praktické dvojhodinové podujatie vám pomôže lepšie sa zorientovať v tom, ako si pripraviť podklady pre váš biznis plán a čo všetko potrebujete zvážiť pri jeho tvorení. 

ČO SA DOZVIETE:

  • Čo je to biznis plán a aké typy biznis plánov existujú?
  • Čo všetko potrebujete zvážiť pri tvorení biznis plánu?
  • Ako správne nastaviť ciele biznis plánu?
  • Prehľad konkurencie
  • Zdroje financovania?
  • Finančný a marketingový plán
  • Plán B

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Mgr. Veronika Bošková pôsobí ako marketingový konzultant a zameriava sa na kreatívny sektor a  malovýrobcov. Pomáha začínajúcim podnikateľom premeniť ich hobby na podnikanie a osamostatniť sa. Profesne sa venuje oblasti online marketingu, grafickému dizajnu a strategickému marketingu. Organizuje tiež vzdelávací event  pre tvorcov - Handmade konferenciu a v minulom roku jej vyšla prvá kniha s názvom Úspešné handmade podnikanie.

KEDY?

11.12.2018, 18:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

 

PRIHLÁSENIE NA ODBORNÝ SEMINÁR:

PODNIKATELIA: formulár TU

NEPODNIKATELIA: formulár TU

 

KONTAKTY: 

NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk
PODNIKATELIA: rp@npc.sk

 

Ukončenie registrácie: 10.12.2018 do 15:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

 

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
- Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
- Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

 

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY – PODNIKATELIA:

Účastník musí byť podnikateľ:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.