INOVÁCIE V AGROSEKTORE A POTRAVINÁRSTVE

18.október 2021 | 09:30 - 16:00

EIT FOOD HUB Slovensko v gescii Slovak Business Agency Vás pozýva na workshop INOVÁCIE V AGROSEKTORE  A POTRAVINÁRSTVE zameraný na podporu zakladania inovačných start upov, zavádzania inovácií do praxe a ich financovania. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude prezentácia finančných a podporných mechanizmov programu EIT FOOD.

 

Podujatie sa uskutoční online formou dňa 18.10.2021 od 09.30 – 16.00

Pridajte sa k nám a prihláste sa bezplatne na workshop  TU .

Tešíme sa na Vašu účasť.

Podujatie je určené Start-upom ale aj zabehnutým podnikateľom v oblasti Agri-Food sektora, ako aj tým, ktorí chcú do tohto sektora vstúpiť a majú rozpracovanú myšlienku služby či produktu. Predpokladaná účasť 20 – 30 osôb (minimálne 20 osôb). Poradie vystupujúcich je možné meniť.

 

9:30 – 9:35

Otvorenie podujatia / Workshop Opening (SK language)

 

9:35 – 9:50

Čo je to EIT Food Hub? / Andrea Bakošová (SK language)

What is  EIT Food Hub?

 • Poslanie / Mission
 • Ciele / Goals
 • Komunita / Community
 • Inovácie a startupy / Innovations and Startups
 •  

9:50 – 11:30

Ako založiť úspešný Start-up v oblasti Agri-Food v SR ? / Andrea Bakošová (SK language)

 • Práve formy podnikania, záväzkovo obchodné vzťahy
 • Ochrana podnikateľa, podnikateľské riziká
 • Povinnosti podnikateľa vyplývajúce zo zákona (účtovníctvo, povolenia k výkonu niektorých činností, tvorba pracovných miest)
 • Finančné plánovanie a projektovanie Start-up-u

How to establish a successful Start-up in the field of Agri-Food in the Slovak Republic? / Andrea Bakošová

• Legal forms of business, business relations & commitment
• Entrepreneur protection, business risks
• Obligations of the entrepreneur arising from the law (accounting, permits to perform certain activities, job creation)
• Financial planning and design of the Start-up

11:30 – 12:30    

Dobrá prax v oblasti inovácií a možnosti jej financovania v SR / Milan Fiľa (SK language)

 • Inovačná výkonnosť Slovenska a MSP
 • Príklady úspešných inovácií v oblasti Agri-Food v SR
 • Financovanie Start-upov na Slovensku
 • EIT Food programy na podporu Start-upov a inovatívnych myšlienok
 • Úspešné príbehy

Best Practice in the field of innovation and the possibilities of its financing in the Slovak Republic / Milan Fiľa

 • Innovative performance of Slovakia and SMEs
 • Examples of successful innovations in the field of Agri-Food in the Slovak Republic
 • Financing of Start-ups in Slovakia
 • EIT Food programs to support Start-ups and innovative ideas
 • Success stories

12:30 – 13:00

Brake

13:00 – 14:30

Ochrana duševného vlastníctva podniku, jeho transfer a ohodnocovanie a prostredie pre Start-up-y v SR/ Ján Havier  (SK language)

 • Autorský zákon, licenčné zmluvy a ich uplatňovanie v praxi
 • Duševné vlastníctvo a jeho ochrana
 • Patentovanie a ochranné známky
 • Význam duševného vlastníctva v podniku, v Start-upe
 • Hodnota duševného vlastníctva v podniku
 • Ohodnocovanie duševného vlastníctva podniku
 • Licenčné poplatky, licenčné zmluvy, stratégia komercializácie

Protection of the company's intellectual property, its transfer and evaluation, and the environment for start-ups in the Slovak Republic / Ján Havier

Copyright law, license agreements and their application in practice

• Copyright law, license agreements and their application in practice
• Intellectual property and its protection
• Patenting and trademarks
• The importance of intellectual property in the company, in the Start-up
• The value of intellectual property in the company
• Valuation of the company's intellectual property
• License fees, license agreements, commercialization strategy

14:30-15:30

Ako expandovať na zahraničný trh / Ladislav Bódi (SK language)

 • Ako nájsť odbyt na zahraničnom trhu
 • Ako získať dôveru zahraničného partnera, ako si ho overiť a ako zabezpečiť platobnú garanciu
 • Certifikácia produkcie v medzinárodnom kontexte
 • Osobité špecifiká pri vývoze potravín

How to expand to foreign markets / Ladislav Bódi

 • How to find sales in a foreign market
 • How to gain the trust of a foreign partner, how to verify it and how to secure a payment guarantee
 • Certification of production in an international context
 • Special specifics when exporting food

15:30 - 16:00

Možnosti sieťovania a internacionalizácie s SOPK a Enterprise Europe Network / Daniela Širáňová  (SK language)

 • Čo je Enterprise Europe Network a ako vie pomôcť podnikom sektoru AgriFood
 • Ako využiť networking v Európskom prostredí
 • Osobité špecifiká pri vývoze, osobitne vývoze potravín

 

Possibilities of networking and internationalization with Slovak Chamber of Commerce and Industry a Enterprise Europe Network / Daniela Širáňová 

 • What is Enterprise Europe Network and how can it help Agri-Food companies
 • How to use networking in the European environment
 • Special export specifics, especially food exports

16:00

Finish of workshop

 

Pozvánku nájdete TU (v pdf)