Naše spolupracujúce organizácie v regiónoch

Sieť centier pre podnikateľov, spolupracujúcich s SBA, tvoria regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), podnikateľské a inovačné centrá (BIC), centrá prvého kontaktu (CPK), podnikateľské a technologické inkubátory (PI/TI), Národný holdingový fond, s.r.o. (NHF), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS).

Regionalne zastupenie

Cieľom týchto organizácií je prispieť k podpore malých a stredných podnikov v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky prostredníctvom posky­tovania komplexných poradenských, informačných a vzdelávacích služieb. Organizácie sa aktívne zapájajú do implementácie programov a projektov zameraných na pod­poru regionálneho rozvoja, na ktorých spolupracujú s regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi, ako aj s SBA. Sprostredkúvajú tiež kapitál pre malých a začínajúcich podnikateľov formou mikropôžičky a investícií. Klientmi RPIC, BIC, CPK, PI/TI, NHF a ZMPS sú nielen malí a strední podnikatelia, ale aj tí, ktorí o začatí podnikateľskej činnosti ešte len uvažujú.

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú neziskové inštitúcie, založené na základe partnerstva verejného a súkromného sektora ako nezávislé regionálne združenia právnických osôb. Centrá RPIC poskytujú komplexné poradenské, informačné a vzdelávacie služby, najmä:

 • pre začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov, najmä z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoju podnikateľskú myšlienku,
 • pre existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy, resp. majú záujem rozšíriť rozsah svojej podnikateľskej činnosti.

RPIC sú spoľahlivým partnerom podnikateľov pri riešení ich podnikateľských problémov, pretože:

 • zhodnotia šance a riziká realizácie podnikateľskej myšlienky,
 • vypracujú podnikateľský plán akceptovaný tak peňažnými ústavmi, ako aj zahraničnými fondami na podporu malého a stredného podnikania,
 • poskytujú poradenstvo a informácie potrebné pre založenie a úspešné budovanie podniku z oblasti:
 • manažmentu,
 • marketingu,
 • daní,
 • účtovníctva,
 • právnych noriem,
 • vyhľadávajú vhodného partnera pre spoluprácu, najmä zo zahraničia,
 • organizujú účasť firiem na obchodných výstavách,
 • organizujú komplexný vzdelávaco-poradenský program pre zakladateľov malých podnikov z radov nezamestnaných, v spolupráci s úradmi práce, ktorý koordinuje združenie CEPAC Slovensko,
 • realizujú odborné semináre pre existujúcich podnikateľov zamerané na kľúčove oblasti podnikania a aktuálne témy,
 • odborne riadia projekty regionálneho rozvoja.

Podnikateľské inovačné centrá (BIC) sú nezávislé právnické osoby - spoločnosti s ručením obmedzeným. Niektoré centrá sú členmi európskej siete inovatívnych centier (EBN), prostredníctvom ktorej sprostredkúvajú kontakty s firmami pracujúcimi v rámci tejto siete. Medzi základné služby poskytované BIC patria:

 • implementácia systémov kvality (ISO 9000),
 • technologické a patentové poradenstvo,
 • "due diligence" - vyhodnocovania projektov pre rizikové financovanie,
 • "spin-off" poradenstvá - vyčlenovania neefektívnych prevádzok z veľkých podnikov,
 • vyhľadávanie partnerov v regióne a v zahraničí,
 • vyhľadávanie zahraničných zdrojov pri tvorbe spoločných podnikov,
 • spracovanie podnikateľských a marketingových plánov,
 • spracovanie žiadostí o úver,
 • účtovníctvo a ekonomika,
 • právne, daňové a colné poradenstvo,
 • vedenie účtovníctva.

Okrem poskytovania horeuvedených služieb pre podnikateľov sa orientujú aj na vytváranie podnikateľského prostredia pre firmy prinášajúce inovatívny podnikateľský zámer - nový výrobok, službu alebo technológiu, ktorým poskytujú dlhodobú starostlivosť (2-3 roky). Uplatňujú pri tom regionálne preferencie. Medzi služby poskytované klientom s inovatívnym zameraním patria:

 • vyhľadávanie inovatívnych projektov (brookerská činnosť),
 • spracovanie podnikateľského zámeru a plánu,
 • ekonomické a účtovné poradenstvo,
 • poradenstvo pri financovaní projektov,
 • kontakty v rámci európskej siete BIC,
 • školenia,
 • spoločná učast na výstavách,
 • propagácia a styk s verejnosťou,
 • iniciovanie vzájomnej spolupráce.

Centrá prvého kontaktu (CPK) zabezpečujú ľahký prístup podnikateľov k potrebným poradenským a informačným službám. Hlavným poslaním CPK je poskytovanými službami prispieť k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne, aktívnou politikou podporiť vytváranie nových pracovných príležitostí a prostredníctvom poradenských a informačných služieb zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v regióne na európsku úroveň. Aktivity CPK sú zamerané najmä na:

 • podporu a rozvoj malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikateľov,
 • uľahčenie prístupu k podporným programom financovaným zo štátnych a iných verejných zdrojov (finančné programy, poradenstvo, vzdelávanie a pod.),
 • poskytovanie informácií o možných finančných zdrojoch,
 • internetové informačné služby,
 • vytváranie kontaktov a podporu dialógu medzi podnikateľským a verejným sektorom.

Cieľové skupiny CPK:

 • malí a strední podnikatelia,
 • potenciálni podnikatelia,
 • dlhodobo nezamestnaní,
 • absolventi škôl,
 • mimoregionálne podnikateľské subjekty - investori,
 • orgány samosprávy, štátnej správy.

Služby poskytované CPK:

 • informačný servis, poradenstvo v oblasti podnikania, daňovníctva, legislatívy,
 • konzultačná činnosť v oblasti prípravy projektov a vyhľadávania partnerov,
 • spracovanie projektov (podnikateľských zámerov),
 • vzdelávacia činnosť s vybranými skupinami,
 • koordinácia činnosti s podnikateľskými subjektami v oblasti cestovného ruchu, remesiel, služieb a pod.,
 • predkladanie a manažovanie projektov na podporu MSP,
 • organizovanie seminárov, workshopov a tlačových konferencií,
 • prezentačná činnosť a podpora zviditeľňovania regiónu,
 • podpora partnerskej spolupráce v rámci krajín EU...

Inkubátory tvoria dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry pre MSP, ktorých poslaním je poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období približne troch rokov. Podnikateľské inkubátory ponúkajú začínajúcemu podnikateľovi, okrem podnikateľských priestorov, komplexné služby (administratívne služby, odborné poradenstvo a pod.) vrátane kancelárskej infraštruktúry, prípadne štartovací kapitál.

 • Všeobecne zamerané podnikateľské inkubátory (PI) - v podnikateľských inkubátoroch sa na obmedzenom priestore koncentrujú začínajúce podniky. Cieľom inkubátora je zvýšiť šancu na rast a mieru prežitia inkubátorových firiem poskytovaním priestorov na podnikanie so spoločnou infraštruktúrou a poradenskými službami. Hlavný dôraz je kladený na miestny rozvoj a tvorbu pracovných miest. V súčasnosti fungujú takto zamerané inkubátory napr. v Spišskej Novej Vsi, Martine, Rožňave, Prievidzi a Banskej Bystrici.
 • Technologické inkubátory (TI) - podporujú technologicky zamerané (začínajúce) podniky s dôrazom na transfer technológií. Úzko spolupracujú s univerzitami, výskumnými ústavmi a/alebo s vedecko-technologickými parkami a sú často zamerané na špecifické priemyselné clustre a technológie. V súčasnosti fungujú takto zamerané inkubátory napr. v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline.
 • Typy inkubátorov sa odlišujú aj podľa charakteru a štruktúry nájomcov, cieľového špecifického priemyselného odvetvia, poskytovaných služieb a pod.

Národný holdingový fond, s.r.o. založila SBA (pôvodne Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) už v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu, ktorý bol financovaný z národného programu PHARE. Poslaním spoločnosti je rozumným usmerňovaním činnosti jednotlivých fondov stimulovať rozvoj sektora malých a stredných podnikov, zhodnocovať objem finančných prostriedkov fondov a dosiahnuté zisky používať na ďalšiu podporu malých a stredných podnikov. V súčasnosti Národný holdingový fond, s.r.o. zastrešuje fungovanie siedmych fondov rizikového kapitálu s rozdielnymi investičnými stratégiami. Všetky fondy boli vytvorené z verejných zdrojov, t.j. zo zdrojov PHARE a čiastočne zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Poslaním Združenia mladých podnikateľov Slovenska je aktivizovať mladých ľudí, predstaviť im podnikanie ako životný štýl a zároveň pomôcť pri realizácii ich originálnych a inovatívnych podnikateľských nápadov.