Podávanie projektov do výziev štrukturálnych fondov EÚ (Trenčín)

24.október 2018 | 14:00 - 18:00

Odborný seminár pre podnikateľov do 3 rokov od vzniku firmy a nepodnikateľov

Zaujímajú vás informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch? Náš lektor vás oboznámi s informačným systémom ITMS2014+, nevyhnutným nástrojom pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj následnú realizáciu projektov EÚ. Osvojíte si praktické zručnosti a dozviete sa o inováciách, ktoré boli do systému implementované.

Čo si osvojíte:
• úvod do registrácie a práce s ITMS2014+
• postup pri registrácii do systému
• aktiváciu používateľského konta a správu subjektu a osôb
• sledovanie a zapnutie anotácií na výzvy, ktoré podnikateľa zaujímajú
• základne kroky pri vytváraní žiadosti o nenávratný finančný príspevok

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ:

Mgr. Branislav Cvacho - má dlhoročnú prax v oblasti strategického plánovania pre verejný aj súkromný sektor, prípravy a implementácie projektov pre štrukturálne fondy EÚ, ako aj so vzdelávaním v oblastiach soft skills, obchodných zručností a projektového manažmentu.

KEDY?
24.10.2018

Podnikatelia: 14:00 – 18:00

Nepodnikatelia: 14:00 – 17:00

KDE?
Balanced HR s.r.o.

Legionárska 3735/5

Trenčín 911 01

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program, podaktivity 1.7  Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

NEPODNIKATELIA:

Účastníkmi môžu byť len fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

* Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na Slovensku ( okrem BSK ).

PODNIKATELIA:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a  1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

REGISTRUJTE SA TU:

PODNIKATELIA

NEPODNIKATELIA

Ukončenie registrácie: 23.10.2018 o 12:00

Kontakt pre nepodnikateľov: ap.tn@npc.sk

Kontakt pre podnikateľov: rp.tn@npc.sk

Účasť je bezplatná.