„Trans Tech Burza“

11.november 2014 - 12.november 2014

Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácii SR
v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
a so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu
pod záštitou

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

a Ministerstva hospodárstva SR

organizujú podujatie

„Trans Tech Burza“

s cieľom a zameraním na transfer technológií a vedomostí.
 

Cieľ:

  • informovať zástupcov priemyslu/podnikateľskej sféry o kreujúcich sa univerzitných parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému transferu a inováciám;
  • umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví;
  • zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológií;
  • spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami;
  • rozšírením obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup k inováciám;
  • vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu.


Program:

Prednášky zamerané na predstavenie univerzitných parkov a výskumných centier, s cieľom prezentovať ich pokročilé technológie a metodiky výskumu a vývoja potenciálne aplikovateľné v praxi.

1. deň

08.00 – 09.00        Registrácia
09.00 – 09.15        Otvorenie
09.15 – 09.45        Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
09.45 – 10.15        Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
10.15 – 10.30        Prestávka
10.30 – 10.45        Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
10.45 – 11.15        Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
11.15 – 11.45        Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“
11.45 – 12.15        Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
12.15 – 12.45        NITT SK – podporné služby v procese TT pre verejné vedeckovýskumné inštitúcie
12.45 – 14.00        Obed
14.00 – 18.00        Burza – stretnutia partnerov
18.00 – 20.00        Večera
počas celého dňa    Posterová sekcia

2. deň

08.30 – 09.00        Registrácia
09.00 – 09.30        NPC – podporné služby pri ochrane duševného vlastníctva a pri spolupráci malých a stredných podnikov s akademickou sférou
09.30 – 10.00        Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie
s podporou znalostných technológií
10.00 – 10.30        Univerzitný vedecký park STU Bratislava
10.30 – 10.45        Prestávka
10.45 – 11.15        Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO
11.15 – 11.45        Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
11.45 – 12.15        Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu  technológií
12.15 – 12.45        Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
12.45 – 14.00        Obed
14.00 – 18.00        Burza – stretnutia partnerov
počas celého dňa    Posterová sekcia

Pozvánku aj s programom nájdete TU