Základné kroky pri zakladaní živnosti

Keď už sa budúci podnikateľ rozhodne, že bude podnikať prostredníctvom živnosti, nastal čas začať vybavovať všetky potrebné formality.
 
 
Na prevádzkovanie voľnej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) v postavení Jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby na základe ohlásenia živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť príslušné správne poplatky.

Ohlásenie živnosti

V praxi je potrebné urobiť nasledovné kroky:
 • navštíviť Jednotné kontaktné miesto (príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) miestne príslušnom trvalému bydlisku
 • zobrať si so sebou občiansky preukaz
 • tlačivo samotného ohlásenia je možné stiahnuť si z internetu a vyplniť alebo aj priamo na mieste po porade s pracovníkmi hlavne ohľadom presných názvov jednotlivých živností
 • žiadosť o výpis z registra trestov sa vypisuje na mieste
 • kolkové známky nie je potrebné nosiť so sebou, poplatky je možné uhradiť v hotovosti
 • živnosť je možné ohlásiť aj elektronicky s občianskym preukazom s elektronický čipom (tzv. eID) prostredníctvom elektronickej služby dostupnej napríklad na portáli slovensko.sk.
Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:
 • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
 
Poplatky
 
Zoznam poplatkov si môžte stiahnuť TU
 
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení                                                                              
          1. na každú voľnú živnosť                                                                            5 eur 
          2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť                   15 eur

Vydanie osvedčenia

U ohlasovacích živností, ktorými sú voľné, remeselné a viazané živnosti, je príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie a výpisy z registra trestov doručili.
 
Existuje aj elektronické jednotné kontaktné miesto, ktoré umožňuje požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom online formulárov. Vybavenie živnosti takýmto spôsobom je bezplatné ak je podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
 
U fyzických osôb je väčšinou miesto podnikania adresa trvalého bydliska, resp. miesto trvalého pobytu. Ak je miesto podnikania iné, ako adresa trvalého bydliska, je potrebné predložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť.
 
V samotnom tlačive na ohlásenie živnosti je možné požiadať aj o prihlásenie z titulu verejného zdravotného poistenia do zdravotnej poisťovne, v ktorej je budúci živnostník poistený a tak isto sa prihlásiť u správcu dane z titulu dane z príjmov fyzických osôb.
 
Pokiaľ v momente podania žiadosti budúci živnostník nevie uviesť všetky potrebné údaje pre registráciu pre účely dane z príjmov ako napríklad číslo bankového účtu, nesmie zabudnúť dodatočne tieto skutočnosti ohlásiť správcovi dane písomne do 30 dní, odkedy tieto skutočnosti nastali.

Podobné články

DISKUSIA