Implementačné manuály

Implementačné manuály k Aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v SR

 

Národný projekt NPC II- BA kraj

  1. Skupinové poradenstvo: Motivačné a aktivačné tímové aktivity pre jednotlivé MSP
  2. Krátkodobé individuálne poradenstvo
  3. Dlhodobé individuálne poradenstvo
  4. Skupinové poradenstvo: Informačné a popularizačné aktivity, Skupinové odborné poradenstvo
  5. Odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ
  6. Účasť na medzinárodných odborných podujatiach

Národný projekt NPC v regiónoch

  1. Dlhodobé individuálne poradenstvo
  2. Skupinové poradenstvo: Informačné a popularizačné aktivity, Skupinové odborné poradenstvo
  3. Krátkodobé individuálne poradenstvo

Národný projekt podpora internacionalizácie MSP

Hlavná aktivita 3: Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Hlavná aktivita 4: Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

0 articlespatviac