Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

Hlavným cieľom projektu je popis a zhodnotenie trhu práce a podmienok pre podnikanie štátnych príslušníkov tretích krajín a návrh opatrení na zlepšenie ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Prvým čiastkovým cieľom je mapovanie a analýza poznatkov o motiváciách, očakávaniach a skúsenostiach štátnych príslušníkov tretích krajín z hľadiska ekonomického uplatnenia sa v SR. Druhým čiastkovým cieľom je zhodnotenie opatrení v oblasti ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR. Tretím čiastkovým cieľom je identifikácia bariér v oblasti ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a  návrh opatrení na ich elimináciu a zlepšenie trhu práce a podmienok pre podnikanie štátnych príslušníkov tretích krajín. Dané ciele budú od marca 2014 do júna 2015 postupne napĺňané jednotlivými aktivitami.

Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou sú štátni príslušníci tretích krajín na legálnom pobyte na území SR, ktorí na území SR podnikajú. Vedľajšou cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky – právnické a fyzické osoby (MSP). V rámci projektu sú MSP rozdelené do dvoch kategórií:

  • MSP, ktoré zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín a
  • MSP, ktoré nezamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín.

Aktivity projektu

V projekte sa bude realizovať niekoľko aktivít. Medzi hlavné aktivity budú patriť:

  • analýza existujúcich politík a opatrení v oblasti zamestnania a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR
  • 2 kvantitatívne prieskumy
  • 2 kvalitatívne prieskumy
  • 2 fokusové skupiny
  • zorganizovanie konferencie a
  • vytvorenie informačných materiálov

Analýza existujúcich politík a opatrení, Kvantitatívne prieskumy a kvalitatívne prieskumy budú prispievať k splneniu prvého čiastkového cieľa. Danými prieskumami poskytneme podklady o účinnosti integračnej politiky v oblasti ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

Fokusovými skupinami nadobudneme poznatky, motiváciu a očakávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj výsledky vnímania ekonomickej aktivity štátnych príslušníkov tretích krajín z pohľadu domácich podnikateľských subjektov. Poskytnú podklady na identifikovanie podmienok a problémov ekonomickej integrácie z pohľadu cudzincov.

V nadväznosti na predchádzajúce aktivity nám to umožní identifikovať problémy a prekážky v oblasti trhu práce a podmienok pre podnikanie a zároveň možností/odporúčania na ich prekonanie v záujme riešenia cieľov integrácie cudzincov a potrieb národného hospodárstva.

Zorganizovanie konferencie prispeje k zvýšeniu informovanosti o ekonomickej integrácií štátnych príslušníkov tretích krajín a výsledky projektu budú sprístupnené odborníkom, ľuďom z praxe, médiám, cieľovej skupine a širokej verejnosti. Následne sa bude iniciovať implementácia identifikovaných opatrení (odporúčaní) na zlepšenie trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín.

Výstupy projektu

Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny. Zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny sa zabezpečí jednak zorganizovaním konferencie, ale aj vytvorením publikácie, ktorá bude poskytovať štátnym príslušníkom tretích krajín informácie o základných krokoch pri začatí podnikania na území Slovenskej republiky. Informačné materiály budú vyhotovené nielen v slovenskom jazyku, ale aj v jednotlivých jazykových mutáciách. Zameriame sa na jazykové mutácie tých krajín, ktorých početnosť štátnych príslušníkov s povoleným pobytom na území SR za účelom podnikania je najväčšia (ukrajinčina, ruština, vietnamčina a čínština).

                    °Starting Business in Slovakia for Migrants
                    °Poslovanje migranata u Slovačkoj
                    °商务移民斯洛伐克cư tại Slovakia

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
+421 2 502 44 500
fax: +421 2 502 44 501

Informácie o Európskom fonde pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

Solidarita pri riadení migračných tokov.