O nás

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia:

Vízia SBA:

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Poslanie SBA:

 • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Ciele SBA

 • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
 • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
 • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
 • Stimulovať podnikateľského ducha
 • Zabrániť marginalizácii podnikov
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

MSP na Slovensku

Malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva:

 • tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov,
 • poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily,
 • podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty.

Dokumenty

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informacií

Stanovy Agentúry

Organizačná štruktúra Agentúry

Prelistujte si alebo si stiahnite brožúrku o činnosti Slovak Business Agency tu.

0 articlespatviac