Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act)

Pracovná skupina
Prvé zasadnutie pracovnej skupiny
Druhé zasadnutie pracovnej skupiny
Test MSP
Ćlenské štáty s Small Business Act

Zákon o malých a stredných podnikoch ("Small Business Act") je iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania, ktorá predstavuje komplexný rámec opatrení pre MSP s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Symbolický názov iniciatívy, ako „aktu“, je vyjadrením politickej vôle uznať centrálnu úlohu MSP v ekonomike EÚ a po prvýkrát ustanoviť komplexný politický rámec pre EÚ a jej členské štáty prostredníctvom súboru 10 zásad, ktoré majú uľahčiť pochopenie a implementáciu politík na úrovni EÚ i členských štátov. Cieľom týchto princípov je odstrániť prekážky, ktoré malým a stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní konkurencieschopnosti a zabezpečiť podmienky pre tvorbu pracovných miest v sektore MSP.

Predstaviteľom iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch na Slovensku je Vyslanec pre MSP (SME Envoy). Vyslanci pre MSP v členských štátoch EÚ zabezpečujú koordináciu aktivít na podporu implementácie zásad uvedených v iniciatíve. Taktiež vystupujú ako sprostredkovatelia medzi malými a strednými podnikateľmi, verejnou správou a Európskou komisiou pri presadzovaní opatrení na podporu MSP.

Európska komisia uskutočnila v roku 2011 prvú revíziu Small Business Act. Tento dokument predstavuje prehľad pokroku dosiahnutého pri implementácií princípov uvedených v Zákone a malých a stredných podnikoch a stanovuje nové aktivity, ktoré majú byť odpoveďou na ekonomickú krízu. Európska komisia v súčasnosti pripravuje druhú revíziu Small Business Act, ktorá by mala byť rozšírená o dve prioritné oblasti, a to budovanie zručností a vzdelávanie. Táto revízia je odpoveďou na pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti v EÚ a najmä vysokú mieru nezamestnanosti mladých.

 

Princípy a benefity Small Business Act

Zákon o malých a stredných podnikoch obsahuje 10 základných zásad, ktoré sú premietnuté do viacerých konkrétnych politických a legislatívnych opatrení na európskej úrovni, ako aj úrovni členských štátov:

 1. Vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť odmeňovaní za svoje podnikateľské úsilie.
 2. Zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo dostať druhú šancu.
 3. Vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“.
 4. Zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP.
 5. Prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP.
 6. Uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, ktoré bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií.
 7. Nabádať MSP na lepšie využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh.
 8. Podporovať zvyšovanie zručností v MSP a všetky formy inovácií.
 9. Umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti.
 10. Povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.

Small Business Act má za cieľ:

 • navrhovať riešenia podľa zásady „najskôr myslieť v malom“,
 • umožňovať prístup MSP ku financiám,
 • pomôcť MSP profitovať z jednotného trhu EÚ čo najviac,
 • vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie,
 • prispôsobovať verejné politiky potrebám MSP.

 

Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act

V auguste 2013 iniciovala SBA (pôvodne NARMSP) vznik Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act pod patronátom Ministerstva hospodárstva SR. V nadväznosti na jednotlivé princípy Zákona o malých a stredných podnikoch je pôsobnosť Pracovnej skupiny zameraná na prípravu a zavádzanie zásadných opatrení a politík v oblasti podpory MSP, prerokúvanie úloh a odporúčaní EÚ a prípravu opatrení podporujúcich rozvoj MSP s cieľom zabezpečiť udržateľný rast MSP a zvýšiť regionálnu zamestnanosť.

V roku 2013 bola pod patronátom Ministerstva hospodárstva SR založená Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act, ktorej predsedá slovenský Vyslanec pre MSP.

 

Test pre malé a stredné podniky

Test MSP (SME Test) znamená analyzovanie a zohľadňovanie vplyvu právnych predpisov a politík na MSP, pričom sa tento vplyv má aj kvantifikovať. Podľa iniciatívy Small Business Act sa v  právnych predpisoch má rozlišovať medzi mikro, malými a strednými podnikmi a veľkými spoločnosťami. Kategorizácia podnikov slúži na zabezpečenie adekvátneho zaťaženia pre jednotlivé typy firiem.

Viac informácií o teste MSP

 

Členské štáty a Small Business Act

Členské štáty majú pri implementácií princípov Small Business Act kľúčovú úlohu. Aj preto sa od roku 2008 realizuje hodnotenie uplatňovania zásad uvedených v Small Business Act pre každú členskú krajinu EÚ.

 

Stratégia Európa 2020

Zákon o malých a stredných podnikoch presadzuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ (“Think Small First“), ktorá má za cieľ zohľadňovať záujmy malých a stredných podnikov v legislatívnom procese a pri tvorbe stratégií a politík, tak aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť oproti veľkým podnikom. Zároveň je nástrojom plnenia ambicióznych cieľov vytýčených stratégiou Európa 2020, ktorá ma počas aktuálneho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast EÚ.

 

7 článkov