99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu

Zo zákona 351/ 2015 Z.z o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 18. júna, vyplývajú slovenským podnikateľom nové druhy povinností. 
 
 
Napriek tomu, že navrhovateľ odôvodnil  prijatie novej regulácie povinnosťou transponovať smernicu 2014/67, väčšina novo prijatých  povinností pre podnikateľov nemá pôvod v legislatíve EÚ. 
 
Z Analýzy nákladov a prínosov pre MSP, ktoré vypracovalo Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency vyplýva, že až 99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu.
 
Konkrétne: 
  1. zodpovednosť odoberateľa služby na území SR za nevyplatenie mzdy hosťujúcemu zamestnancovi subdodávateľa je, podľa smernice, povinné ustanoviť len pre zamestnancov v oblasti stavebníctva a existuje i možnosť zbaviť sa zodpovednosti; slovenský zákon ustanovuje túto zodpovednosť absolútne na všetky prípady a neumožňuje zbaviť sa jej,
  2. povinnosť domáceho zamestnávateľa písomne informovať pred vyslaním domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný, smernica neustanovuje; slovenský zákon však  túto povinnosť zaviedol, 
  3. povinnosť domáceho zamestnávateľa uzatvoriť písomnú dohodu s domácim zamestnancom v prípade jeho vyslania smernica neustanovuje; slovenský zákon túto povinnosť zaviedol, 
  4. absolútna objektívna zodpovednosť podnikateľa pri prijatí práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie fyzickej osoby poskytovateľom služby, resp. dodávateľom prác  smernica neustanovuje; slovenský zákon túto povinnosť zaviedol. Zákon tiež prináša veľké množstvo byrokracie v podobe nových administratívnych úkonov, hrozbu vysokých pokút (až do 200 000 €) a potenciál vážneho narušenia obchodných vzťahov medzi podnikateľmi.
Centrum lepšej regulácie SBA vypracovalo návrhy opatrení na zníženie regulačnej záťaže MSP. Kompletná Analýza nákladov a prínosov pre MSP je zverejnená na stránke SBA.