Centrá služieb a cesta transformácie na dosiahnutie vyššieho podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie MSP

O projekte

Väčšina energeticky náročných malých a stredných podnikov (MSP) v súčasnosti rozmýšľa ako by mohli prejsť na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Akých dodávateľov identifikovať? V ktorej časti procesu energetickej transformácie? A nakoľko sú títo dodávatelia dostupní alebo spoľahliví (vzhľadom na nerovnakú úroveň kvalifikácie dodávateľov a systémov prístupu v podunajských krajinách)?

Malým a stredným podnikom sa neposkytuje dostatočná podpora aby správne pochopili, aké kroky musia podniknúť - v závislosti od ich úrovne prevádzky a vyspelosti – aby prešli na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. To všetko sa deje uprostred energetickej krízy, keď sa potreba dekarbonizácie MSP výrazne zvýšila.

Aktivity projektu sú zamerané na:

  • spoločné a štandardizované dôvody pre stanovenie/určenie budúcich služieb modelu SMEnergy
  • vypracovanie a pilotnú realizáciu aktivít SMEnergy
  • zabezpečenie udržateľnosti a šírenia výstupov SMEnergy

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie v podunajskom regióne v MSP s vysokou energetickou náročnosťou prostredníctvom budovania kapacít pre udržateľné využívanie energie. Konečný cieľ projektu je zameraný na vytvorenie národných aj nadnárodných stratégií na to, ako možno lepšie podporiť rôzne segmenty MSP pri vyššom využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Novinkou projektu je efektívna metodika služieb pre MSP založená na kombinácii znalostí o energetike a služby, ktorá je šitá na mieru skutočným potrebám MSP a pre MSP. To sa odráža aj v štruktúre partnerstva, konkrétne v symbiotickej spolupráci energetických agentúr a organizácií na podporu podnikania.

 

Viac o projekte a jeho novinkách môžete sledovať na webovej stránke projektu a sociálnych sieťach: Facebook , LinkedIn


Aktuality

Tlačová správa - Projekt SMEnergy získava finančné prostriedky EÚ na podporu stredísk služieb a pripravuje pôdu pre väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov  energie v malých a stredných podnikoch.

Tlačová správa - Prvé stretnutie stakeholderov medzinárodného projektu SMEnergy

Partneri projektu

Projekt realizuje konzorcium 10 projektových partnerov a 8 strategických asociovaných partnerov z 8 krajín dunajského regiónu.

 

Projektoví partneri

Strategickí asociovaní partneri

 

Projekt SMEnergy je realizovaný v rámci programu Interreg Danube Region s podporou Európskej únie a trvá od januára 2024 do júna 2026 (30 mesiacov).

Ak máte záujem zapojiť sa do nášho nadnárodného projektu a dozvedieť sa viac o projekte alebo o tom, ako sa môžete zapojiť do rozvoja národných alebo nadnárodných stratégií a nástrojov na lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, môžete sa zaregistrovať TU a sledovať novinky a priebežné aktivity projektu.

 

Kontakt:

Petra Pazerini

pazerini@sbagency.sk

 

Jarmila Dubrovayova

dubrovayova@sbagency.sk