RE-FEM – Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs

            

Ženy podnikateľky stále tvoria iba 1/3 podnikateľov v členských štátoch EÚ, pričom pandémia COVID-19 zhoršila ich situáciu pri udržiavaní ich podnikov a spôsobila ďalšie problémy pri zosúlaďovaní pracovného a súkromného života. V týchto náročných časoch je mimoriadne dôležité posilniť postavenie podnikateliek, najmä tých, ktoré majú menej príležitostí a čelia prekážkam pri získavaní zmysluplnej podpory pri realizácii a ďalšom rozvoji svojich podnikateľských plánov, zvyšovať ich kompetencie, aby sa stali flexibilnými, odolnými, zlepšovali digitálne zručnosti a účinne uplatňovali stratégie krízového riadenia. Práve na pomoc ženám podnikateľkám je zameraný projekt RE-FEM – „Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs“ financovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý je pokračovaním projektu iFEMPOWER realizovanom v rokoch 2018 - 2021.

Projekt RE-FEM  sa zameriava na riešenie rodovej nerovnosti v podnikaní a nerovnakého prístupu k vzdelávacím príležitostiam, najmä pre tých, ktorí majú menej príležitostí na základe sociálnych, ekonomických prekážok, prekážok vo vzdelávaní alebo nevýhod vyplývajúcich z geografickej polohy. Cieľom projektu je posilniť postavenie žien podnikateliek prostredníctvom odbornej prípravy a školení, ktoré by im pomohli udržať odolné podniky v post-kovidovej ére. Školitelia a mentori z oblasti podpory podnikania a vzdelávania dospelých zároveň vďaka projektu získajú ľahko dostupné a vysokokvalitné školiace nástroje.

Hlavné cieľové skupiny

  1. Tréneri/mentori pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých, ktorí prostredníctvom vzájomne prepojených výsledkov a aktivít projektu získajú nové vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné školenie žien podnikateliek.
  2. Ženy, ktoré:
  • už podnikateľkami sú a chcú zlepšiť svoje zručnosti v určitých oblastiach  a ďalej ich rozvíjať
  • boli nútené prerušiť svoju podnikateľskú činnosť, resp. zažili vážne ťažkosti v dôsledku pandémie a chcú sa stať odolnejšími počas krízových situácií
  • chcú začať podnikať alebo už podnikať začali, ale majú záujem zlepšiť svoje schopnosti v určitých oblastiach a ďalej ich rozvíjať.

Aktivity a výsledky

Realizácia projektu RE-FEM pozostáva z niekoľkých vzájomne prepojených činností s cieľom zabezpečiť rozvoj podnikania žien prostredníctvom výskumu, kvalitných školiacich materiálov založených na ich potrebách, modulov elektronického vzdelávania, ako aj prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej siete pre všetky cieľové skupiny zapojené do projektu.

Jednou z prvých projektových aktivít bude komparatívny výskum s cieľom hlbšie pochopiť výzvy, ktorým musia ženy podnikateľky čeliť v období po pandémii. Na základe výsledkov výskumu, odborných znalostí a expertízy partnerov v oblasti rozvoja vzdelávania dospelých bude vypracovaný tréningový manuál so školiacimi materiálmi a metodikami odbornej prípravy a následne platforma otvoreného vzdelávania, na ktorej bude dostupný online kurz pre odbornú prípravu v oblasti podnikania. Školiace materiály a online kurz budú otestované a predstavené širokej verejnosti prostredníctvom pilotných školení a verejných podujatí pre stakeholderov vo všetkých partnerských krajinách.

Počas projektu sa vytvorí základ medzinárodnej siete, v rámci ktorej sa budú môcť podnikateľky, asociovaní partneri a členovia konzorcia spájať, budovať vzťahy, učiť sa jeden od druhého a hľadať partnerov pre svoje budúce projekty.

V závere projektu budú sformulované odporúčania pre tvorcov politík pre definovanie smerov v oblasti  vzdelávania dospelých, podnikania a trhu práce s cieľom podporiť podnikateľky pri budovaní a riadení odolných podnikov vo veku digitálnej transformácie.


Trvanie projektu: 01.11.2022 – 31.10.2025

Informácie o projekte: www.refem.eu

Informácie o hlavných výstupoch projektu: https://www.refem.eu/results

OPEN EDUCATION PLATFORM: https://refem.eu/open-education-platform/


Aktuality:

👉Pilotné testovanie vzdelávacích materiálov RE-FEM s podnikateľkami

👉Výskumná správa: Ženy podnikateľky v turbulentných časoch

👉Pilotné testovanie vzdelávacích materiálov

👉Kick-off meeting projektu RE-FEM

👉Online prieskum


RE-FEM Newsletter:

Newsletter 6/2023

Newsletter 12/2023

Newsletter 6/2024


Sociálne siete

▪️ LinkedIn  ▪️ Facebook  ▪️ Twitter


Projektoví partneri:

          

Ambasádorky

Asociovaní partneri:

 


Kontakt:

Mgr. Veronika Blizman Servilová

blizman-servilova@sbagency.sk

Mgr. Alica Cikatricisová

cikatricisova@sbagency.sk