Danube4SEecosystem

 

Danube4SEecosystem - Posilnenie rozvoja sociálnej ekonomiky zapojením miestnych verejných orgánov do ekosystému na podporu sociálnych podnikov pre inkluzívnejší trh práce v Dunajskom regióne" je financovaný v rámci 1. výzvy programu Dunajský región 2021-2027, Programová priorita 3 - Sociálnejší Dunajský región, špecifický cieľ 3.1 - Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce.


O projekte

Hlavným cieľom projektu je spoločne rozvíjať inšpiratívne politiky pre sociálne podniky prostredníctvom zapojenia miestnych verejných orgánov na podporu ekosystému sociálnych podnikov s cieľom zvýšiť inkluzívnu zamestnanosť v Dunajskom regióne a zároveň podporiť udržateľné fungovanie sociálnych podnikov, ako sú interpretované na základe širokej definície, s cieľom posilniť ich úlohu v oblasti zamestnanosti na regionálnej úrovni.

Špecifické ciele:

 • Rozvoj verejných politík na miestnej úrovni na podporu ekosystému SE v podunajskej oblasti
 • Zvyšovanie odolnosti, znalostí a zručností v oblasti riadenia inovácií ekosystému sociálnych podnikov v Dunajskej oblasti
 • Podpora nadnárodnej spolupráce a koordinácie sociálnych podnikov s ich ekosystémom

Hlavné výsledky projektu

Projekt Danube4SEEcosystem bude adresovať výzvy v Dunajskom regióne prostredníctvom rozvoja politických a právnych rámcov na vytvorenie vhodného prostredia pre rozvoj sociálnej ekonomiky. V rámci projektu sa vypracuje stratégia pre inkluzívny ekosystém sociálnej ekonomiky a akčný plán, ktoré sa budú pilotne testovať v 5 krajinách v 5 témach. Projektoví partneri budú šíriť výsledky a politické odporúčania pre tvorcov politík a pre zástupcov Európska stratégia pre Dunajský regiń (EUSDR) organizovaním 3 stretnutí, tzv. „Dialógy o vzdelávaní v oblasti politík” (Policy Learning Dialogues) na zlepšenie existujúcich a budúcich politík v Dunajskom regióne, ktoré budú podporovať obce pri systematickom udržiavaní fungovania a rozvoja sociálnych podnikov na ich území so zameraním na tie sociálne podniky, ktoré zapájajú osoby znevýhodnené na trhu práce.

Projekt tiež zvýši odolnosť a obnovu sociálnych podnikov, posilní ich zručnosti a kapacity, zintenzívni spoluprácu s miestnymi verejnými orgánmi a zainteresovanými stranami poskytovaním školení/tréningov, ktoré využívajú kvalifikáciu na základe mikrokreditov, vytváraním sietí a účasťou na co-creation workshopoch.

Projekt Danube4SEecosystem  urýchli spoluprácu sociálnych podnikov s ich ekosystémom vytvorením Siete sociálnej ekonomiky Dunajského regiónu (Dunajská sieť sociálnej ekonomiky) a testovaním Stratégie, v rámci ktorej sa bude testovať 5 pilotných aktivít v 5 krajinách, čo povediek uzavretiu 15 – tich dohôd o spolupráci. Výsledky pilotných projektov budú zapracované do Metodiky na podporu sociálnej ekonomiky a na uplatňovanie riešení v oblasti modelov spolupráce sociálnych podnikov. Získané poznatky budú odovzdané ďalej v rámci 3 nadnárodných a národných workshopov o prenose poznatkov. Dunajská sieť sociálnej ekonomiky, vytvorená zo 115 stakeholdrov v Dunajskom regióne, zabezpečí prenosnosť výstupov projektu a budovanie prepojení s dunajským regionálnym ekosystémom sociálnej ekonomiky.

Výsledkom realizácie projektu budú novo vyvinuté riešenia zamerané na potreby a výzvy v partnerských krajinách.

 • 2 nástroje na hodnotenie výrazných rozdielov zručností v sektore sociálnej ekonomiky v Dunajskom regióne
 • Program budovania kapacít Danube4SEEcosystem pre udržateľné a odolné sociálne podniky a miestne orgány verejnej správy, založený na prístupe mikrovzdelávania
 • Inovatívna a inkluzívna digitálna vzdelávacia platforma 4SEE pre sociálne podniky (všetky zdroje sú bezplatné, zverejnené ako otvorené vzdelávacie zdroje (OER)
 • Program Danube4SEecosystem pre efektívnu odbornú prípravu mentorov
 • Metodika podpory sociálnej ekonomiky na uplatňovanie riešení na modeloch spolupráce v oblasti sociálnej ekonomiky
 • Stratégia Danube4SEEcosystem pre inkluzívny ekosystém sociálnej ekonomiky
 • Dunajská sieť sociálnej ekonomiky

Prostredníctvom projektu Danube4SEecosystem (D4SEE) sa konzorcium, asociovaní strategickí partneri a stakeholdri zamerajú na spoločný rozvoj inšpiratívnych politík pre sociálne podniky prostredníctvom zapojenia miestnych verejných orgánov do ekosystému podpory sociálnych podnikov s cieľom zvýšiť inkluzívnu zamestnanosť v podunajskom regióne a zároveň podporiť udržateľné fungovanie sociálnych podnikov.

Obdobie realizácie: 01.01.2024- 30.06.2026

Celkový rozpočet projektu: 1 883 344,50 EUR. Rozpočet Slovak Business Agency predstavuje 161 000 EUR, z čoho národné spolufinancovanie v projekte predstavuje 20 % - 32 200 EUR.

 

Aktuality

 

Pozrite si aktuálne informácie na sociálnych sieťach projektu Danube4SEecosystem: LinkedIn, Facebook.

Partneri projektu

Projektové konzorcium pozostáva z 8 projektových partnerov a 1 vedúceho partnera:

 

Asociovaní strategickí partneri:

 • Civil Impact Nonprofit (Hungary)
 • The regional association to the national network of Local Action Groups in the South Bohemian Region (Czechia)
 • Ministry of Economy and Entrepreneurship of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
 • Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Slovakia)
 • Dambovita Chamber of Commerce, Industry and Agriculture  (Romania)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (Hungary)
 • Kemence Association (Hungary)
 • Social Impact Investors Associations (Hungary)
 • Association of Communes of Romania (Romania)

Kontakt:

Jarmila Dubrovayová

dubrovayova@sbagency.sk

Katarína Gavalcová

gavalcova@sbagency.sk

 

DISKUSIA