Game of Business

 

Jednou z hlavných výziev, ktorým naše ekonomiky čelia, je opätovné naštartovanie rastu produktivity a s tým spojená nevyhnutnosť investovania do vedomostí, zručností a schopností. Mali by sa prijať opatrenia s cieľom poskytovať vzdelávanie vyššej kvality a efektívnosti, a tým prispieť k cieľom stratégie Európa 2020, akými sú zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu EÚ prostredníctvom kvalifikovanejšej pracovnej sily.

Všeobecným cieľom projektu Game of Business je predstaviť, zaviesť a inovovať metódy v podnikateľskom vzdelávaní v školských vzdelávacích zdrojoch, ktoré sú založené na najnovších technologických riešeniach.

Špecifickými cieľmi sú:

  • rozvoj integrovaných nástrojov na podporu tých študentov, ktorí majú inovatívne nápady a veľkú šancu uspieť;
  • posilnenie postavenia učiteľov v školách poskytnutím nástrojov na digitálnu simuláciu vo výučbe podnikania a ekonomiky;
  • posilnenie podnikateľskej iniciatívy a príprava školy k prechodu na inovatívny spôsob učenia prostredníctvom nových technológií a digitálneho obsahu.

Tri primárne cieľové skupiny projektu sú:

  1. študenti na všetkých stupňoch škôl;
  2. učitelia a školitelia na školách;
  3. potenciálni podnikatelia medzi študentmi na stredných školách a tzv. NEETs (NEETs je označenie pre mladých ľudí vo veku 25 – 30 rokov, ktorí nikde neštudujú, nepracujú, ani sa nepripravujú na svoje zamestnanie a živia ich najmä rodičia).

Aktivity, ktorým sa budeme venovať vyústia do vypracovania 6tich intelektuálnych výstupov, ktoré budú obsahovať školiace (vzdelávacie) materiály, metodiku a vývoj softvérového vzdelávacieho simulátora.

Simulátor podnikateľského tréningu bude pozostávať zo štyroch hlavných modulov: iniciácia podnikateľského nápadu (predakcelerátor), prilákanie ľudských zdrojov a odborných znalostí (pri hľadaní partnerov), vypracovanie podnikateľského plánu, fundraising (crowdfunding a získanie rizikového kapitálu).

Očakávané výsledky budú overené učiteľmi a študentmi multidisciplinárnymi vzdelávacími materiálmi a softvérovými modulmi simulačnej platformy.

Aktuality a novinky budeme zverejňovať na stránke projektu: https://www.interact.bg/game-of-business.

Trvanie projektu:

01.09.2020 – 31.08.2023

Súvisiace články

Digitalizácia a gamifikácia procesov vo formálnom vzdelávaní budúcich podnikateľov. Testovanie Platformy

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu Game of Business

Druhé nadnárodné stretnutie partnerov projektu Game of Business

Revolúcia vo vzdelávaní v oblasti podnikania

Diseminačné podujatie / Multiplier Event na Fakulte Manažmentu UK Bratislava

Partneri projektu

Vedúci partner

 

Projektoví partneri

Asociovaní partneri

 

Kontaktné osoby:
 
Jarmila Dubrovayová
Tel: +421 2 20 363 173
 
Katarína Gavalcová
Telephone: +421 2 20 363 172
 
Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.