WE.Circular – Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region

Zvyšovanie digitálnych a priemyselných kapacít pre udržateľný cirkulárny prechod podnikateliek v dunajskom regióne

O projekte

Napriek vynakladanému úsiliu na podporu žien podnikateliek, stále iba okolo 25% zakladateľov firiem v dunajskom regióne (DR) tvoria ženy. Tieto rodové rozdiely sú vo všetkých odvetviach. Príchodom pandémie COVID-19 sa urýchlil digitálny prechod, ale zároveň sa zvýraznili už existujúce rozdiely v digitálnych zručnostiach. Podnikateľky v dunajskom regióne potrebujú okrem zručností pre rozvoj podnikania a zručností viažuce sa k cirkulárnej transformácii aj tie digitálne, vďaka ktorým sa stanú konkurencieschopnejšie.

 

Projekt WE.Circular reaguje na špecifické potreby podnikateliek v dunajskom regióne prostredníctvom nadnárodných aktivít projektu zameraných na:

 • identifikáciu potrieb a výziev, ktorým podnikateľky čelia pri prechode na digitálne technológie a cirkulárnu ekonomiku,
 • výmenu poznatkov a skúseností,
 • opatrenia politík v oblasti cirkulárnej ekonomiky v DR
 • zlepšenie politík a harmonizáciu stratégie RIS3,
 • inovatívny vzdelávací program na rozvoj a zlepšenie digitálnej a cirkulárnej kultúry,
 • inovatívne cirkulárne podnikateľské modely pre zníženie spotreby, opätovné použitie, recykláciu a ďalšie.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť digitálne a podnikateľské zručnosti podnikateliek v oblasti prechodu k cirkularite, resp. k cirkulárnej ekonomike (alebo obehovému hospodárstvu). Zámerom projektu je tiež pripraviť hlavných stakeholderov tak, aby nadobudli potrebné zručnosti na rozvoj a implementáciu stratégií, ktoré podporia podnikateľky z dunajského regiónu pri prechode na priemysel 4.0 a zároveň budú spĺňať aspekty modelu cirkulárnej ekonomiky.

 

Výsledky projektu WE.Circular budú zahŕňať:

 • Inovatívnu odbornú prípravu pre podnikateľky: Zlepšenie digitálnych a obchodných zručností medzi podnikateľkami pre inteligentný a obehový prechod prostredníctvom vypracovania a pilotného overenia inovatívneho vzdelávacieho programu v rámci vytvorenej siete WE.Circular Learning Network.
 • Cirkulárne podnikateľské modely: Urýchlenie prechodu podnikateliek na cirkulárnu ekonomiku prostredníctvom aktívnej účasti začínajúcich podnikateliek a stakeholderov v procese vypracovania a pilotovania 3 vybraných podnikateľských modelov v rámci založených 12 WE.Circular Labs (labov).
   
 • Zvýšenie kapacity tvorcov politík: Zvýšenie kapacity verejných orgánov pri navrhovaní politických nástrojov na podporu podnikateliek v ich obehovom prechode a harmonizácia RIS3 prostredníctvom Centra politického vzdelávania a Nadnárodnej stratégie pre cirkulárny prechod podnikateliek.

 

Aktuality

Pozrite si aktuálne informácie na webovej stránke a sociálnych sieťach projektu WE.Circular: LinkedIn, Facebook.

 

Partneri projektu

Projekt realizuje konzorcium, ktoré sa skladá z 15 projektových partnerov a 11 strategických asociovaných partnerov z 12 krajín v dunajskom regióne. Spájajú sa v ňom národné aj regionálne, verejné aj súkromné organizácie a univerzity.

 

Projektoví partneri:

 • Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna  - RAPIV (BG) - vedúci partner
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar” - VFU (BG)
 • Innovation Region Styria LTD - IRS (AT)
 • Technology Park Varaždin ltd - TECHPARK (HR)
 • IREAS, Institute for Structural Policy, o. p. s. - IREAS (CZ)
 • Bwcon GmbH - BWCON (DE)
 • Chamber of Commerce and Industry of Štajerska - CCIS (SI)
 • Pannon Business Network Association - PBN (HU)
 • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. - IFKA (HU)
 • Ropot Boutique SRL - Ropot Boutique (RO)
 • Slovak Business Agency - SBA (SK)
 • Organization for Entrepreneurship Development - ODA (MD)
 • Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina - FTC BiH (BH)
 • University of Sarajevo - UNSA (BH)
 • Association of Business Women in Serbia - ABW (RS)

 

 

Strategickí asociovaní partneri:

 • SPIRIT Slovenia, public agency (SI)
 • Ministry of Economy and Industry (BG)
 • Ministry of Innovation and Culture (HU)
 • Circular Slovakia (SK)
 • Female Entrepreneurs Club Association (HU)
 • Ministry of Economy of the Republic of Moldova (MD)
 • Ministry of Science, Higher Education and Youth (BH)
 • Economic Chamber of Styria – Dep. founder- and economic services (AT)
 • City of Varaždin (HR)
 • Chamber of Commerce and Industry of Serbia (RS)
 • ViitorPlus – asociaţia pentru dezvoltare durabilă (RO)

 

 

Projekt WE.Circular trvá od januára 2024 do júna 2026 (30 mesiacov)

 

 

Kontakt:

Hana Palušková

paluskova@sbagency.sk

 

Veronika Blizman Servilová

blizman-servilova@sbagency.sk