Čo je to EIT?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je subjektom Európskej únie, ktorý vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je posilniť inovačné schopnosti a podporiť inovačné kapacity celej Európy. Práve v inováciách vzniká základ pre trvalo udržateľný rozvoj Európy a to nielen v oblasti výroby, ale i služieb a vedomostnej spoločnosti. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020.

V rámci iniciatívy EIT vzniklo:

 • 8 inovačných spoločenstiev európskych štátov
 • Viac ako 60 inovačných centier po celej Európe
 • Viac ako tisíc nových výrobkov a služieb
 • Viac ako 13 000 pracovných miest

Ďalej sa podarilo inovačným projektom distribuovať viac ako 3,3 mld EUR vo forme kapitálových vstupov z radov investorov.

 

EIT Food

Iniciatíva EIT FOOD je vedúcou európskou iniciatívou v oblasti inovácií v oblasti potravín, ktorá sa snaží o to, aby bol potravinový systém udržateľnejší, zdravší a dôveryhodnejší.

Ambície iniciatívy nie sú nízke. Práve naopak, medzi základné ciele patrí najmä:

 • Budovanie inteligentného potravinového systému, ktorý zohľadňuje vplyv na životné prostredie, tvorbu uhlíkovej stopy vo výrobe a distribúcii potravín, zvyšovanie kvality a dostupnosti informácií o potravinách s cieľom zvýšiť dôveru konečného spotrebiteľa v potravinovú politiku EÚ.
 • Produkcia zdravších  potravín hodnotnejších pre spotrebiteľa s dôrazom na kvalitnú informovanosť spotrebiteľa nielen o zložení, ale i vplyvoch potravín na rôzne civilizačné ochorenia, predovšetkým ochorenia tráviaceho traktu a rôzne alergie, či intolerancie.
 • Vybudovať prepojený potravinový systém zameraný na spotrebiteľa s dôrazom na rozvoj digitálnej siete zásobovania potravinami medzi spotrebiteľom a výrobcom ako rovnocennými partnermi.
 • Posilniť udržateľnosť produkcie potravín prostredníctvom starostlivosti o zdroje s dôrazom na vývoj riešení, na transformáciu tradičného modelu „výroba-používanie-zneškodnenie“ a na obehové biohospodárstvo.
 • Rozvoj vedomostí a poznatkov študentov, podnikateľov a profesionálom v agrifood biznise s cieľom zapojiť do inovácií a následného napredovania prostredníctvom pokročilých školiacich programov
 • Podporiť rozvoj podnikania a inovácií v oblasti agrifood biznisu od zakladania podnikov, podpory startupov až po konečného spotrebiteľa

 

Poslanie EIT FOOD

 • Vytváranie a podpora rozvoja agropotravinárskych a v agrifood biznise pôsobiacich podnikov a startupov.
 • Aktívny rozvoj talentov a lídrov s dôrazom na vytváranie inteligentného potravinového systému v Európe.
 • Uvádzanie inovatívnych produktov na trh, podpora ich uvádzania s dôrazom na elimináciu negatívneho vplyvu potravín na zdravie celej populácie.
 • Zapájanie spotrebiteľov do tvorby inteligentného potravinového systému Európy a do inovácií v produkcii potravín.

 
   

EIT FOOD partneri

Paneurópske spoločenstvo EIT v oblasti znalostí a inovácií v oblasti potravín (Innovation Community) má sídlo v Leuven/Belgicko.

 

Regionálne inovačné centrá

EIT Food je štruktúrované okolo piatich inovačných centier v

 • Reading (s partnermi z Veľkej Británie, Írska a Islandu),
 • Varšava (s partnermi z východnej Európy a severských krajín),
 • Madrid (s partnermi zo Španielska, Talianska a Izraela),
 • Leuven (s partnermi z Belgicka, Francúzska a Švajčiarska) a
 • Mníchov (s partnermi z Nemecka a Holandska).

 

 
   

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spolupracuje so Slovak Business Agency a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre na iniciatíve  EIT Food Hub.  Prostredníctvom tejto iniciatívy dochádza k prispievaniu k rozvoju nových podnikateľských talentov, k podpore ich inovatívnych nápadov a rozširovaniu aktivít v súlade s potravinovou stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT.

Poslaním tejto iniciatívy je poskytovať komplexnú podporu podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a toto poslanie preniesť aj do naplnenia cieľov EIT Food Hub.

Koordinátorom EIT Food Hub aktivít na národnej úrovni za Slovak Business Agency je doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. a Ing. Veronika Tóthová, PhD., MSc. Koordinátorkou EIT Food Hub aktivít na národnej úrovni za SPU v Nitre je prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Slovak Business Agency a SPU v Nitre tak spolu tvoria jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý patrí pod kolokačné centrum vo Varšave.  

Aktuálne pripravujeme:

K odberu mesačných newslettrov inštitútu EIT sa môžete prihlásiť  TU

Viac o EIT Food

Viac o našom inovačnom programe EIT Food

Súvisiace články

EIT FOOD na Slovensku