Dialóg na zlepšenie spolupráce - slovenská perspektíva a inšpirácia zo zahraničia

Projekt JUST má za sebou úspešné multiplikačné podujatie “Spolupráca vysokých škôl a biznisu a príprava na svet práce”, ktorého cieľom bolo posilniť väzby medzi akademickou obcou a svetom podnikania a diskutovať o spolupráci a príprave na budúce profesijné výzvy.

Prvá časť podujatia „Stakeholder dialóg“ ako rozvíjať spoluprácu vysokých škôl a biznisu“ sa začala predstavením projektu JUST a jeho výsledkov pre odbornú verejnosť. Následne sa venovala diskusii stakeholderov projektu o tom, ako rozvíjať spoluprácu medzi vysokými školami a podnikateľským sektorom. O projekte JUST hovoril Marián Holienka, z Fakulty managementu UK, ktorý bol zároveň moderátorom diskusie so zaujímavými hosťami, ktorí prijali pozvanie: Veronika Šustrová, biznis konzultantka, Michal Matúš, podnikateľ a spoluzakladateľ Impact Nation Institute, Barbora Szépová, koordinátorka iniciatívy „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, Anna Pilková z Katedry stratégie a podnikania FM UK a Elena Kašťáková z Katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave.  V tejto časti boli nielen odprezentované príklady dobrej praxe, ale zdieľali sa aj skúsenosti a predstavili sa očakávania oboch strán, ktoré takáto spolupráca môže priniesť. Hovorilo sa o témach ako behaviorizmus, podpora podnikavosti mladých ľudí,  spolupráca univerzít s praxou či aktivita univerzitných klubov. Všetci hostia sa zhodli, že spolupráca medzi akademickým svetom a biznisom stojí najmä na iniciatívnych jedincoch z oboch strán. Avšak chýba systémová podpora, preto sú projekty ako JUST vysoko relevantné.

Druhá časť podujatia „Zručnosti pre budúci svet práce, bola venovaná hlavne študentom a zameraná na zručnosti nevyhnutné pre budúci svet práce a úspech v ňom. Moderátor diskutoval s hosťami na tému medzigeneračného prostredia v práci, možnostiach vzdelávania výmenného programu Erasmus pre mladých a o “soft skills”, ktoré sú kľúčové zručnosti pre budúcnosť. V rámci diskusie sa študenti dozvedeli aj to, že v súčasnosti sa v pracovnom prostredí aktívne stretáva 5 generácií, čo je viac ako bolo v minulosti.

Podujatie sa uzavrelo networkingom, v rámci ktorého mali účastníci možnosť na budovanie kontaktov a rozširovanie profesijných a osobných sietí. Účastníci využili a ocenili možnosť stretnúť sa s odborníkmi v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov alebo podnikania a diskutovať o aktuálnych trendoch a výzvach. Podujatie bolo zároveň vynikajúcou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť vzdelávania a hľadajú nové prístupy k integrácii akademického sveta s dynamicky sa meniacim trhom práce.

DISKUSIA