Druhé nadnárodné stretnutie partnerov projektu „Game of Business“

Dňa 4. februára 2022 sa uskutočnilo v Bratislave druhé stretnutie partnerov projektu.


 

V úvode odznela prezentácia, ktorá načrtla súčasný pokrok v dvoch hlavných aktivitách projektu – softvérovej platforme a obsahu vzdelávania.

Následne IT tím projektu predstavil prvú verziu softvérovej platformy. Súčasťou prezentácie bol prehľad užívateľskej časti platformy, ako aj administratívnej časti, ukazujúci aktuálne vyvinuté funkcionality a možnosti. Nasledovala prezentácia tímu vyvíjajúceho vzdelávací obsah. Vzhľadom na charakter vzťahu dvoch hlavných aktivít projektu vyvolala prezentácia softvérovej časti viac otázok ako odpovedí, ktoré v konečnom dôsledku našli svoje odpovede v prezentácii vzdelávacieho obsahu. Keďže ide o najdôležitejšiu časť projektu a od toho do značnej miery závisí jeho úspešnosť, bolo dôležité zvoliť taký prístup, ktorý by viedol k rozvoju zručností a kompetencií u študentov a nielen ich viedol krok za krokom pri tvorbe k podnikateľskému plánu.

Pre dosiahnutie tohto cieľa sa tím, ktorý vyvíja vzdelávací obsah pre platformu, rozhodol použiť flexibilný prístup, ako aj štruktúru aktivít platformy úzko prepojenú s Európskym rámcom pre podnikateľské vzdelávanie (EntreComp).
Využitie tohto vzdelávacieho rámca je jednou z hlavných myšlienok, ktoré vzišli z diskusií prvého TPM projektu, s pomocou pána Manuela Bordoiho /prezidenta Európskych škôl/, ktorého  myšlienky následne ďalej rozvinul tím zodpovedný na rozvoj vzdelávacieho obsahu.

Tento rámec by zaistil maximálnu využiteľnosť a užitočnosť platformy pre študentov v celej Európe bez ohľadu na vzdelávací systém v krajine, v ktorej žijú, pretože pokrýva všetky potrebné požiadavky na podnikateľské znalosti na úrovni škôl a dokonca aj na povýšenie na profesionálnu a expertnú úroveň.

Aktivity platformy hlavne prevedú študentov procesom učenia sa a pochopenia fungovania podnikania a vytvorenie podnikateľského plánu bude len jedným z výstupov týchto aktivít.

Používaním platformy a plnením úloh, ktoré ponúka, študenti získajú konkrétne kompetencie. Splnenie úloh a absolvovanie konkrétnych aktivít platformy skontroluje a schváli učiteľ. Každá schválená a podľa toho úspešne získaná kompetencia EntreComp udelí študentovi odznak alebo iný výrazný symbol úspechu s cieľom zvýšiť motiváciu študentov.

ČO ĎALEJ?

Projektové aktivity pokračujú vývojom platformy na úroveň, ktorá môže umožniť integráciu vytvoreného vzdelávacieho obsahu.

Obsah vzdelávania by mal byť usporiadaný do rôznych úrovní zložitosti zodpovedajúcich rôznym ročníkom v škole. S pomocou partnerov sa vytvárajú prepojenia medzi kompetenciami EntreComp a aktivitami platformy.