INKLUPOD: Podnikanie pre všetkých - bez rozdielu veku, pohlavia a krajiny pôvodu

 

Jednou z oblastí, ktorej sa v rámci rozvoja podnikania doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť na Slovensku ani v iných krajinách Európy, je inkluzivita. Tá predstavuje zapojenie znevýhodnených skupín (napr. ženy, seniori, mladí, migranti a pod.) do podnikateľských aktivít, čím dochádza k uvoľneniu ich tvorivého potenciálu vedúcemu k ekonomickej sebestačnosti, jednak v prospech ich samotných, ako aj v prospech rozvoja celej spoločnosti.
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu (FM UK) v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) reagovali na tento problém vytvorením projektu „INKLUPOD: Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup“. Projekt, vďaka získaniu podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), odštartoval v júli 2015 a potrvá štyri roky. Na projekte pracuje tím výskumných pracovníkov FM UK a SBA pod vedením docentky Anny Pilkovej. Hlavným cieľom projektu je na základe analýzy súčasného stavu, najnovších teoretických poznatkov ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, vypracovanie komplexnej metodiky rozvoja inkluzivity podnikania na Slovensku na národnej i regionálnej úrovni pre vybrané znevýhodnené skupiny. Cieľovými skupinami projektu sú ženy, mladí, seniori a migranti, čím projekt reaguje na jedny z najnáročnejších ekonomických a spoločenských výziev súčasnosti. Vzhľadom na zvolený pragmatický prístup je cieľom projektu tiež testovanie vybraných súčastí navrhnutej metodiky formou pilotných projektov a spracovanie analýzy ich potenciálnych dopadov.
 
Dňa 11.11.2015 sa v priestoroch Slovak Business Agency uskutočnil prvý zo série workshopov naplánovaných v rámci aktivít projektu. Na workshope participovali stakeholderi z oblastí podpory podnikania jednotlivých znevýhodnených skupín. Jeho zámerom bolo predstavenie projektu a jeho cieľov, prezentácie výsledkov úvodných analýz inkluzivity podnikania na Slovensku, a diskusie k jednotlivým znevýhodneným skupinám. Na záver boli zdokumentované identifikované názory, potreby a bariéry stakeholderov zamerané na zvýšene inkluzivity podnikania na Slovensku. Workshop sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom zúčastnených hostí a vytvoril predpoklad pre participáciu stakeholderov na budúcich aktivitách projektu.
 

Pre viac informácií kontaktujte agency@sbagency.sk