Poskytnutie služby nezapísanej v živnostenskom liste

Otázka

Aký postih hrozí fyzickej osobe - držiteľovi ŽL, ak jednorázovo poskytne inej firme službu, ktorú nemá ako predmet podnikania zapísanú v ŽL? Tento príjem si samozrejme prizná a zahrnie do príjmov v účtovníctve. Podotýkam, že sa jedná o jednorázové poskytnutie služby.

Odpoveď

Neoprávnene podnikanie je sankcionované najmä v živnostenskom zákone (zákon č. 455/1991 Zb. v platnom znení) ako aj v Trestnom zákone (zákon č. 300/2005 Z.z. v platnom znení.

Podľa živnostenského zákona, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1659 eur. Ďalej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3319 eur.

Trestný zákon sankcionuje neoprávnené podnikanie nasledovne: 
§ 251 Trestného zákona

Neoprávnené podnikanie

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c) a získa ním väčší prospech, alebo
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Pri výklade týchto ustanovení živnostenského zákona ako aj trestného zákona je potrebné vychádzať z definície podnikania ako je obsiahnutá v obchodnom zákonníku, v jeho § 2. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

V prípade jednorazovej aktivity príležitostného charakteru takáto činnosť teda nenapĺňa znaky neoprávneného podnikania, nakoľko nejde o sústavnú činnosť. Navyše, Vy ste uvedenú činnosť uviedli aj riadne v účtovníctve, teda nemožno hovoriť ani o úmysle ukrátiť štát. Dokonca aj zákon o dani z príjmov definuje tzv. príležitostné príjmy. Za príjmy z príležitostnej činnosti však nemožno považovať príjmy dosiahnuté síce iba niekedy, ale ako výsledok sústavne vykonávanej činnosti na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného na dlhšie obdobie. Príležitostnou činnosťou nie je ani aktivita ovplyvnená sezónnosťou. Ak sa jednalo o príležitostnú, jednorazovú aktivitu, nie je potrebné obávať sa prípadného postihu.

Podobné články

DISKUSIA