Prvé stretnutie stakeholderov medzinárodného projektu SMEnergy

 

Tlačová správa

Dňa 29.4.2024 sa uskutočnilo 1. stretnutie stakeholderov medzinárodného projektu SMEnergy - Service centers and transformation path for a bigger share of renewable energy use of SMEs, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube Region 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Slovak Business Agency v Bratislave a zúčastnili sa ho pozvaní zástupcovia asociovaného partnera SIEA, kontaktného bodu Enterprise Europe Network (EEN), dodávateľov energie, poskytovateľov služieb podporujúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) a malých podnikov. Témou stretnutia bola podpora energeticky náročných malých a stredných podnikov (MSP) pri urýchľovaní prechodu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a možnosti spolupráce.

Pani Petra Pazerini, manažérka medzinárodných aktivít, v úvode predstavila  projekt a súlad s programom Interreg Danube Region Programme 2021-2027, konzorcium partnerov, cieľové skupiny, implementačný plán a fázy projektu, projektový tím a taktiež informovala účastníkov o stretnutiach a workshopoch partnerov i stakeholderov projektu v roku 2024. Následne, pán Andrej Špánik, manažér medzinárodných aktivít a tematický expert prezentoval výsledky prieskumu súčasného stavu v oblasti obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Zároveň informoval o plánovaných osobných rozhovoroch so zástupcami cieľových skupín.

Druhá časť bola zameraná na prezentáciu stakeholderov a vzájomné zdieľanie informácií od účastníkov o aktuálnom dianí v téme na Slovensku spojené s diskusiou o adopcii OZE. Pani Lucia Bogdányová (SIEA) informovala o projekte LEAP  to 11, ktorý sa zaoberá smernicou k energetickej efektívnosti. Pán Daniel Martauz (DM Technologies)  informoval o možnosti využívania smart energetiky. Pán Ján Trnka (Corplex Slovakia) o zavádzaní solárnych panelov z dôvodu znižovania nákladov na spotrebu energie. Pán Róbert Komlóši (LH Energy Groupe) hovoril o inštalácii fotovoltických panelov a poznatkoch, ktoré prinášajú na Slovensko zo zahraničia, o nízkom povedomí, o problémoch s financovaním pri priemyselných inštaláciách a zdĺhavej administrácii. Pán Michal Belan (Pekáreň Kvetoslavov) hovoril o energetickej náročnosti prevádzky. Vzhľadom na narastajúce ceny energií museli navýšiť ceny a zachránila ich sieť vlastných distribučných sietí, kde sa nemuseli prispôsobovať cenotvorbe obchodných reťazcov. V súčasnosti aktívne zvažujú inštaláciu fotovoltickej elektrárne na strechu svojho závodu. Pán Miloš Gajdoš (ZSE) hovoril o opatreniach pre energetickú efektívnosť a návrhoch na investície s rýchlou návratnosťou (rozumná investícia). Pán Dávid Šmatlák prezentoval EEN a finančnú podporu na energetickú efektívnosť, o ktorú môže samostatný podnik požiadať do 15.5.2024 v rámci projektu EENergy. Ide o mikrogrant do výšky 10.000 EUR so zámerom dosiahnuť v podniku minimálne 5% úspor energií. Pán Tomáš Pavlík zastupujúci  IT firmu pôsobiacu v oblasti vedy a výskumu, hovoril o možnom prepájaní riešení v oblasti energetiky.  

Diskusia k adopcii OZE otvorila otázky, pre ktoré sa pokúsime nájsť odpovede  v rámci projektu SMEnergy:

  • Je OZE biznis príležitosť?
  • Ako vytvoriť jednotný kontaktný bod a zabezpečiť udržateľnosť projektu?
  • Ako využiť možnosti EEN skupiny, ktorá združuje 600 inštitúcií na európskej platforme a organizuje rôzne podujatia?
  • Ako môžeme vytvoriť synergiu s projektom krajských energetických centier, ktorý bude realizovať SIEA z Programu Slovensko 2021-2027?
  • Aké dáta a zdroje údajov by boli užitočné pre manažérov MSP, ktorí nemajú povinnosť reportovať dáta a nemajú energetický pohľad s prepojením na biznis?
  • Ako by sa mali pripraviť MSP na novú smernicu v oblasti energetického auditu a vykazovania?
  • Mohli by sme rozšíriť platformu SMEnergy o zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Národného energetického klastra a Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE?

Prvé stretnutie stakeholderov prebiehalo v priateľskej atmosfére, ktorú obohatila participatívnosť, kreativita a ochota aktívne sa podieľať na projektových výstupoch. Spolu 17 jednotlivcov rovnomerne zastúpilo všetky mapované sektory stakeholderov a prejavilo ochotu zapojiť sa do ďalšej spolupráce. 


Kontakt :

Slovak Business Agency

Ing. Petra Pazerini

Manažér medzinárodných aktivít

pazerini@sbagency.sk

Webstránka: https://interreg-danube.eu/projects/smenergy

Facebook: Interreg Danube SMEnergy Project

LinkedIn: Interreg Danube SMEnergy Project

 

Fotoreport

 

DISKUSIA