Slovenské projekty postupujúce do súťaže EEPA 2016

Do európskeho kola súťaže EEPA 2016 postupujú dva slovenské projekty. Jedným z nich je projekt „Inter Pares“ zameraný na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského života a druhým je „Program pre začínajúcich podnikateľov.“ Víťazi súťaže budú vyhlásení počas konferencie SME Assembly v novembri 2016.
 

European Enteprise Promotion Award (EEPA)

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Súťaž je organizovaná na Slovenku po siedmykrát. Národným koordinátorom projektu je Slovak Business Agency. 

Inter Pares

 
Iniciatíva je zameraná na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovanie bariér v praxi. 
 
Cieľom projektu je 
 • pomoc osobám s postihnutím pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 • predchádzanie prieťahom, nedorozumeniam, nezhodám, súdnym sporom pri vybavovaní kompenzácii pre osoby s postihnutím.
 • integrácia osôb s postihnutím do spoločenského a pracovného života.
 • vzdelávacia činnosť a zabezpečenie rozšírenia právneho vedomia osôb so zdravotným postihnutím ale aj úradov štátnej správy a samosprávy.
 • riešiť bezbariérovosť vo verejných budovách, ďalej pre všetky verejné inštitúcie – školy, nemocnice, políciu, úrady, práce sociálnych vecí a rodiny, súdy a ďalšie.
Za iniciatívou stojí obchodná spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., ktorá v roku 2015 získala Štatút chránenej dielne.

Program pre začínajúcich podnikateľov

 
Cieľom iniciatívy je zvyšovať životaschopnosť začínajúcich podnikateľov na Slovensku, vytvárať nové pracovné pracovné miesta a podporiť infraštruktúru podnikania.
 
Mnohé nápady, ktoré nemajú globálne ambície a netýkajú sa technologických inovácií, ťažšie uspejú u investorov. A banky nefinancujú začiatky podnikania pre ich veľkú nepredvídateľnosť a rizikovosť. Slovenská sporiteľňa už viac ako 10 rokov podporuje začínajúcich podnikateľov formou povolených prečerpaní. Svoju pozornosť neskôr upriamila aj na začínajúce slobodné povolania (lekárov, farmaceutov, právnikov a audítorov a daňových poradcov).

V tomto roku sa prihlásilo do súťaže 7 projektov

 • TETRAPAKY - školský zber a recyklácia nápojových obalov  (Kuruc Company, Spol. s.r.o. Veľké Lovce)
 • Inter Pares (Law & Political Science Agency, s.r.o., Bratislava)
 • Online výstava slovenských výrobkov (EKA–Engineering, s.r.o. Bratislava)
 • Vyvážajme odpad, nie kontajnery  (IT, s.r.o., Bratislava)
 • Intenzívna akadémia pre začínajúce podnikateľky (OZ Podnikanie - ženy, Žilina) 
 • Program pre začínajúcich podnikateľov (Slovenská sporiteľňa, Bratislava)
 • Občianske združenie E-ženy - podporujeme ženy v online podnikaní (Občianske združenie E-ženy, Senec)

Informácie o súťaži

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.
 
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.  Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú počas konferencie SME Assembly 23 - 25. novembra 2016 v Bratislave. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.