Sociálne podniky a ich podporný ekosystém v podunajskej oblasti

Dňa 22. apríla 2024 bol v rumunskom horskom mestečku  Sinaia oficiálne predstavený Projekt Danube4SEecosystem. Hostiteľom 1,5 dňového podujatia bol rumunský partner South-Muntenia Regional Development Agency, ktorý je zároveň aj vedúcim partnerom projektu.

Program konferencie bol zameraný na spoluprácu pri tvorbe inovatívnych politík pre sociálne podniky a na spôsoby zapojenia miestnych verejných orgánov do systému podpory sociálnych podnikov s cieľom podporiť inkluzívnu zamestnanosť v celom podunajskom regióne, a zároveň zabezpečiť udržateľné fungovanie sociálnych podnikov. Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia, v rámci ktorej boli predstavené dva sociálne podniky z Rumunska a zástupkyňa Maďarskej obchodnej komory prezentovala úspešné príklady nimi zrealizovaných medzinárodných projektov. Samotná panelová diskusia sa zameriavala na aktuálne potreby sociálnych podnikov a potrebe zvyšovania zručností ich pracovníkov. Do panelovej diskusie prijala pozvanie aj zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré v tomto projekte vystupuje v úlohe Asociovaného partnera. Z panelovej diskusie vyplynuli závery, podľa ktorých je veľký priestor pre podporu sociálnych podnikov zo strany miestnych aktérov a to najmä v oblasti nefinančnej podpory. V súčasnej dobe existujúce sociálne podniky potrebujú najmä zvýšiť predaj svojich produktov a služieb, a práve tu sa ukazuje vhodná príležitosť pre miestne samosprávy, aby ich v čo možno najvyššej miere využívali ako svojich dodávateľov, ďalšou alternatívou je zvýšenie využitia marketingových nástrojov. Zároveň, ak sa chcú sociálne podniky udržať v konkurenčnom boji s komerčnými podnikmi je pre ne existenčne dôležité prispôsobiť sa aktuálnym trendom digitalizácie a zelenej ekonomiky, preto musí byť pri ich podpore kladený zvýšený dôraz na získavanie relevantných zručností ich pracovníkov.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom implementácie aktivít, ktoré zahŕňajú testovanie navrhnutých podporných politík a mechanizmov, organizovanie školení, networking a zahájenie co-creation workshopov. So zámerom prispôsobenia cieľov projektu potrebám sociálnych podnikov bude vytvorená sieť s názvom „Danube Social Economy Network“, prostredníctvom ktorej budú nastavované jednotlivé výstupy projektu, ale zároveň budú aj testované. Pre zabezpečenie nadnárodnej výmeny skúseností budú uskutočnené 3 nadnárodné podujatia a 1 na národnej úrovni. Podporné aktivity projektu sú naviazané na ciele akčného plánu pre sociálnu ekonomiku, ktorý bol prijatý na úrovni Európskej Únie.

Na otváracej konferencii sa zúčastnili partneri projektu, pridružení strategickí partneri, zástupcovia Spoločného sekretariátu Dunajského programu v Budapešti a Národnej agentúry v Rumunsku, zainteresované strany, miestne a regionálne orgány verejnej správy.

Sledujte nás aj naďalej, dozviete sa aktuálne novinky.

 

 

DISKUSIA