Stratégia Európa 2020 - Akčný plán pre podnikanie 2020

Európa 2020 je stratégiou EÚ, ktorá ma počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Všetky členské štáty prijali vlastné vnútroštátne ciele v každej z týchto oblastí. Konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ podporujú naplnenie stratégie.

Päť cieľov pre EÚ do roku 2020

1. Zamestnanosť

 • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %

2. Výskum a vývoj  

 • zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP 

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť

 • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
 • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
 • dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie

4. Vzdelávanie

 • Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
 • minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

 • aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Tento uzavretý súbor cieľov na úrovni EÚ sa premietol do vnútroštátnych cieľov v každom členskom štáte, v ktorých sa zohľadnili individuálne podmienky a východiská jednotlivých krajín.

 

Akčný plán pre podnikanie 2020 - Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe

Európska komisia prijala 9. januára 2013 oznámenie s názvom Akčný plán pre podnikanie 2020 – Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe s cieľom zvýšiť počet podnikateľov v záujme dosiahnutia týchto prvoradých cieľov: obnova hospodárskeho rastu a zvýšenie úrovne zamestnanosti.

Európska komisia vo svojom akčnom pláne uvádza súbor opatrení na opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe a zlepšenie situácie európskych MSP. V oznámení sa zdôrazňuje, že zásada „najskôr myslieť na malých“ musí byť meradlom európskych a vnútroštátnych politík. Súčasne sa v ňom zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého a podstatného zlepšenia súčasnej situácie majú zásadný význam koordinované opatrenia správnych orgánov na rôznych úrovniach, od európskej cez vnútroštátnu až po regionálnu. Akčný plán je založený na troch pilieroch:

i) rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti podnikania,

ii) vytvorenie správneho podnikateľského prostredia,

iii) vzory a oslovenie špecifických skupín.

Európska komisia navrhuje v rámci každého z týchto pilierov súbory opatrení zamerané na rozvoj MSP vrátane usmernení na nadnárodnej úrovni (Komisia) a na úrovni jednotlivých členských štátov.

 

V rámci prvého piliera sú členské štáty vyzvané, aby mladým ľuďom vytvorili vhodné podmienky na získanie potrebných vedomostí v oblasti podnikania a základných zručností a postojov, ako sú tvorivosť, iniciatívnosť, vytrvalosť, tímová práca, pochopenie rizika a zmysel pre zodpovednosť.

 

V rámci druhého piliera je definovaných šesť kľúčových oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia na odstránenie existujúcich prekážok, ktoré bránia ich zakladaniu a rastu:

 • prístup k financovaniu,
 • podpora podnikateľov v kľúčových fázach fungovania podniku a ich rastu,
 • poskytnutie nových obchodných príležitostí v digitálnom veku,
 • prevody podnikov,
 • konkurzné konanie a druhá šanca pre poctivých podnikateľov,
 • zníženie regulačnej záťaže.

 

Tretí pilier v sebe obsahuje odporúčania, ako môžu členské štáty podporiť zmenu podnikateľskej kultúry a prispieť tak k zmene vnímania podnikateľov na základe praktického a pozitívneho informovania.

Akčný plán pre podnikanie 2020