Tlačová správa: Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

Bratislava, 16. júna 2015 – Slovak Business Agency (SBA) mapovala prostredníctvom projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín podnikateľské prostredie a podmienky na podnikanie, ktoré štátni príslušníci tretích krajín majú na Slovensku. Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať bariéry a navrhnúť opatrenia na elimináciu bariér v oblasti podnikania a zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a zlepšenie ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Projekt sa realizoval v čase od marca 2014 do júna 2015. Cieľovými skupinami projektu boli najpočetnejšie zastúpené skupiny migrantov z tretích krajín na území SR- Číňania, Vietnamci, Rusi, Ukrajinci a Srbi. Prieskum sa realizoval na vzorke 300 príslušníkov tretích krajín a vyše 1000 malých a stredných podnikov.     

Priebeh projektu a výstupy

„Počas implementácie projektu sa realizovali dva kvantitatívne a dva kvalitatívne prieskumy, 2 fokusové skupinové diskusie taktiež analýza existujúcich politík a opatrení v oblasti zamestnania a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR, vďaka čomu sme mohli určiť hlavné výstupy projektu. Medzi ne patrí vytvorenie informačných materiálov pre štátnych príslušníkov tretích krajín v rôznych jazykových mutáciách, ktoré obsahujú postupy pri začatí podnikania a odporúčania a návrhy opatrení na elimináciu bariér v oblasti ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín,“ uviedol Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz SBA.

Z výsledkov prieskumu vyberáme

Viac ako jedna tretina (37,6 %) malých a stredných podnikateľov v prieskume deklarovala názor, že pozitívum prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín pre slovenský trh práce je skutočnosť, že vypĺňajú chýbajúce miesta na domácom trhu práce a prínos obohatenie pracovného tímu o nové zručnosti, či uplatnenie odlišného pohľadu na riešenie pracovných problémov.
Slovensko ako cieľovú krajinu si kvôli vhodným životným podmienkam vybralo viac ako tretina (34,7%) respondentov prieskumu.
Pri hodnotení súčasných podmienok na podnikanie pre štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku prevažoval názor, že podmienky sú skôr dobré (56,3 %).

Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia - štátni príslušníci tretích krajín, mali v začiatkoch svojho podnikania najväčšie problémy zorientovať sa v slovenskej legislatíve v oblasti podnikania (50,3 %) a vysporiadať sa so zložitými procedúrami pri začatí podnikania (43,7 %). Problematické sa pre podnikateľov z tretích krajín javí aj neustále sa meniace podnikateľské prostredie, vysoké daňové zaťaženie a vysoké náklady na zamestnancov. Proces založenia firmy trvá podľa vyjadrení respondentov neúmerne dlho a v porovnaní s okolitými krajinami je dvojnásobne až štvornásobne drahší. Štátni príslušníci taktiež poukázali na skutočnosť, že komunikácia so slovenskými úradmi v cudzom jazyku je pomerne problematická a problém im tiež spôsobuje obmedzená dostupnosť informácií v cudzích jazykoch.

Najžiadanejšou formou pomoci pri podnikaní z pohľadu štátnych príslušníkov tretích krajín je podľa výsledkov kvantitatívneho prieskumu prehľadný web s komplexnými informáciami o podnikaní cudzincov, deklarovalo to 27,7 %, publikácie o podmienkach podnikania na Slovensku v cudzojazyčných vydaniach by privítalo 19,3 % a dotované jazykové kurzy slovenského jazyka by ocenilo 19,0 % opýtaných.

Problematikou podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín sa zaoberá Slovak Business Agency (SBA) v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a je financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Viac fotografií