V chorvátskom Zadare sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu BRESE

Hlavnou témou programu stretnutia boli prezentácie akčných plánov jednotlivých krajín.

Témy akčných plánov sú zamerané na podporu spoluprác, vzdelávania či financovania sociálnych podnikov.

Partneri z Nemecka sa v rámci cezhraničnej spolupráce s Holandskom zamerajú na matchmakingové podujatia pre sociálne podniky s väčším dôrazom na komunikáciu ohľadom možnosti získania podpory zo zdrojov EŠIF pre sociálne podniky.

Chorváti rozbehli iniciatívu v oblasti poskytovania mikropôžičiek pre sociálne podniky, momentálne však evidujú viaceré komplikácie spojené s ich poskytovaním. Chorvátsko v súčasnosti nedisponuje platným zákonom, ktorý by definoval sociálny podnik, alebo jeho podporné nástroje, preto by chceli pristúpiť k jeho prijatiu, čo by pomohlo aj pri samotnej implementácii prostriedkov z fondov EÚ vo vzťahu k nim.

Zástupcovia poľského Rzeszowa chcú podporiť tzv. Business Simulator na školách, kde si študenti majú možnosť vyskúšať sociálne podnikanie na konkrétnych príkladoch.

Slovak Business Agency, partner projektu za Slovensko, vo svojom akčnom pláne navrhuje vytvoriť študijné programy na vysokých školách, pre záujemcov o tému sociálneho podnikania. Táto iniciatíva sa javí, ako účinná vo vzťahu k chýbajúcim manažérskym zručnostiam sociálnych podnikateľov a prináša tak prvok systémovej zmeny. Druhou aktivitou je pomoc zástupcom vyšších územných celkov, aby sa sociálne podnikanie dostalo do regionálnych rozvojových plánov a tým, aby sa sociálne podniky dostali aj k finančnej pomoci. Zástupcovia všetkých partnerov boli následne oslovení s otázkou, kde vidia potenciál pre spoluprácu medzi jednotlivými krajinami pri realizovaní svojich akčných plánov. Zástupcovia SR spolu s partnermi z poľského Rzeszowa sa dohodli na vzájomnej výmene skúseností so šírením povedomia o sociálnom podnikaní medzi študentmi.

Stretnutia sa zúčastnila aj Slovenka žijúca v Nemecku, ktorá pôsobí na Univerzite v Kleve a má s organizovaním podnikateľských tréningov pre študentov rozsiahle skúsenosti a do realizácie aktivity slovenského akčného plánu rada prispeje svojimi poznatkami. Zástupcovia SR prejavili záujem aj o výsledky matchmaking aktivít na nemecko – holandských hraniciach, nakoľko táto iniciatíva predstavuje aj v našich podminekach vhodný spôsob podpory napríklad na Slovensko – Rakúskych hraniciach. Vzhľadom k tomu, že viaceré krajiny majú záujem prijať zákon o sociálnej ekonomike, alebo spustiť podporu sociálnych podnikov prostredníctvom finančných nástrojov, došlo k vzájomnej zhode, že bude ideálne pre vzájomné zdieľanie materiálov vytvoriť spoločnú databázu.

Druhý deň stretnutia sa uskutočnila návšteva sociálneho podniku BRLOG, ktorý sa zameriava na výrobu miestnych remeselných pív. Priestory pivovaru tiež slúžia, ako miesto pre rôzne podujatia a workshopy, ktoré si tu návštevníci môžu zrealizovať bezodplatne.

Ďalším podnikom, ktorý je ukážkou príkladu dobrej praxe je „Eko-Zadar“, ktorý bol založený v roku 1999 skupinou nadšencov s cieľom propagovať ekologické poľnohospodárstvo. Zvolenou metodikou je vzdelávanie všetkých členov spoločnosti (verejného, ​​podnikateľského a občianskeho sektora) prostredníctvom ekologickej výroby potravín t.j. ekologického poľnohospodárstva, ako jediného spôsobu trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktorý je prospešný pre ľudské zdravie a životné prostredie, pôdy a vody.

Nakoľko hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, zdieľanie podporných nástrojov a dobrej praxe medzi zapojenými partnermi, stretnutie v Zadare významne pomohlo tento cieľ naplniť.